Išgelbėjimas teikiamas dovanai


[...] o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Romiečiams 3,24


Išgelbėjimas teikiamas dovanai! Ant šitos Dievo dovanos nerasite etiketės su kaina. Pamokslininkai – ne prekeiviai, nes jie neturi ko parduoti. Jie yra Gerosios Naujienos skelbėjai – o gera žinia yra ta, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes, kaip sako Šv. Raštas (žr. 1 Kor 15,3). Pinigais išganymo nenusipirksi. Nuosavu teisumu jo nepelnysi. Prestižas ir aukšta moralė čia irgi nepadės. Kaip sako pranašas Izaijas, „be pinigų ir be kainos“ (Iz 55,1). Dievas nėra prekeiva, su Juo nepasiderėsite. Norint turėti su Juo reikalų, dera žinoti Jo sąlygas. Savo visagalėse rankose Jis laiko neįkainuojamą, amžiną išgelbėjimo dovaną ir kviečia jus priimti ją be pinigų ir be kainos. Tai, kas gyvenime brangiausia ir geriausia, teikiama dovanai – už orą, kuriuo kvėpuojame, nereikia mokėti, o prie galingų kalnų krioklių, iš kurių srūva krištolo skaidrumo vanduo, nepritaisyti skaitliukai. Dovanai, visiškai laisvai užgimsta meilė, tikėjimas ir viltis.


Dienos malda

Viešpatie, nors Tu išganymą teiki dovanai, jis nėra pigus – juk Tau kainavo pačią didžiausią kainą, Tavo gyvybę. Nepaisant to, Tu nusprendei dovanoti jį man. Ačiū Tau už begalinę Tavo meilę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Išgelbėjimas teikiamas dovanai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.