Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Radijo laidų temos


Šioje svetainėje yra radijo laidos šiomis temomis:

Sielos pasitenkinimas


Tada džiaugsiesi [...] visu geru, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, yra davęs tau ir tavo namams. Pakartoto įstatymo 26,11

Kaip dažnai Bažnyčia pirštu bado blogybes ir ydas, pamiršdama paminėti, kad Dievui rūpi, jog šiame gyvenime jaustume vidinį, gilų pasitenki...


Jėzus skuba į pagalbą


Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė, visada artima pagalba varguose. Psalmynas 46, 1

Šv. Raštas patikina, kad Dievas nė vieno negundo. Pagundymas visuomet ateina iš velnio. Dievas mus išmėgina ir leidžia susidurti su pagunda...


Esminės bėdos sprendimas


Viešpatie, suteik mums ramybės, nes visa, ką turime, yra atėję iš tavo rankų. Izaijo 26,12 (TLB)

Atrodytų, dar visai neseniai vaikai nekantriai laukė, kada juos kas nors nusives į prieplauką pasižiūrėti milžiniškų laivų. Šiandien jie ja...


Džiaugsmu virstantis nusivylimas


Jie regės jo veidą... Apreiškimo 22,4

Vienas didžiausių krikščionybės pliusų – didi viltis, pranokstanti kapo ribas ir siekianti Dievo šlovę ateityje. Kartą, jau pradėjus leisti...


Aukštyn kojom


Mielasis, nesek tuo, kas pikta, bet tuo, kas gera. 3 Jono 1,11

Įsikalkime galvon: mes gyvename tokiame pasaulyje, kuriame viskas aukštyn kojom: žmonės neapkenčia, kai turėtų mylėti, jie riejasi, kai tur...


Pasirinkimo galia


[...] VIEŠPATS patepė mane [...] skelbti belaisviams laisvę ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams. Izaijo 61,1

Viktoras Franklis savo knygoje „Žmogus ieško prasmės“ pasakoja apie du brolius iš vienos šeimos ir skirtingą jų reakciją toje pačioje aplin...


Tikrasis Didvyris


Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas...“ Jono 14,6

Nusivylę visuomene, jauni žmonės atsakymų puola ieškoti patys. Kad ir kur nuvažiuočiau, visur sutinku jaunuolių, kurie užduoda tokius klaus...


Padrąsinimas


[...] laukdami palaimintosios vilties... Titui 2,13

Vienas geriausių būdų atgauti pasitikėjimą ir drąsą – nuolat priminti sau, kad Kristus vėl sugrįš į šį pasaulį. Pati nuostabiausia ir šlovi...


Ar Dievas mums turi laiko?


[...] per daug nesirūpinkite savo gyvybe... Mato 6,25

Kai kurie klausia: „Kažin ar Dievas man turi laiko? Tu nė neįsivaizduoji, koks painus mano gyvenimas. Jaučiuosi visiškai sutrikęs: įtampa n...


Surinktas turinys