Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Pasitenkinimo paslaptis


[...] (meldžiu, kad pažintumėte), kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Ja jis prižadino Kristų iš numirusių. Efeziečiams 1,19-20

Jėzus savo mokinius perspėjo, kad pasaulis jų neapkęs, kad jie bus tarsi avys tarp vilkų: juos suiminės, plaks, išstatys priešais valdytoju...


Pasiruošę ledo pajudėjimui


Ramybės Dievas [...] tepadaro jus tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią; tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Hebrajams 13,20-21

Kai buvau mažas, pasirodė naujas išradimas – radijas. Visi namiškiai susirinkdavo aplink radijo imtuvą, ir vienas kuris nors pradėdavo suki...


Laimės paslaptis


Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Mato 6,34

Anglų karalius Jurgis V vieno savo bičiulio Biblijos priešlapyje užrašė tokius žodžius: „Laimė nėra daryti tai, kas tau patinka. Laimė yra ...


Tvarkos Dievas


VIEŠPATS – mano Uola, mano tvirtovė, mano gelbėtojas! Mano Dievas – mano Uola, kur randu pastogę, mano skydas ir mano išganymo jėga. Psalmynas 18,2

Šiuolaikinio mąstymo bėda ta, kad žmonės turi susiformavę klaidingą Dievo sampratą: dažnai mes manome, kad Dievas viską daro kaip papuolė i...


Dvasinė branda


Aš, broliai, tegalėjau kalbėti jums [...] kaip kūdikiams Kristuje. 1 Korintiečiams 3,1

Yra žmonių, kurie seniai priėmę Kristų, tačiau taip ir nepasiekę dvasinės brandos. Bažnyčią jie lanko visą gyvenimą, tačiau niekaip netampa...


Žodžio galia


Taigi būkite klusnūs Dievui! Jokūbo 4,7

Jūs turite liežuvį ir balsą. Tai kalbos instrumentai, kurie gali būti pasitelkti destruktyviai arba konstruktyviai veiklai. Liežuviu žmonės...


Neverti, bet priimti


[...] nebeturėdamas nuosavo teisumo... Filipiečiams 3,9

Žmonės eina pro aibę vartų, visai nevedančių į Dievo karalystę. Vieni eina pro gerų darbų vartus. Jie sako: „Į dangų pateksiu, jei atliksiu...


Tikrasis Tu


[...] kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse... Efeziečiams 3,17

Ekspertai mus įspėja, kad mūsų visuomenė serga. Žmogišką silpnumą jie skatina gydyti nebrangiu būstu, įvairiomis išmokomis, integruotu švie...


Dvasinis jautrumas


Liaukitės rodę meilę šiam piktam pasauliui ir viskam, ką jisai siūlo, nes mylėdami visa tai tik parodote, kad iš tikro nemylite Dievo. 1 Jono 2,15 (TLB)

Kasdieniame gyvenime yra dalykų, kurie patys savaime nėra nuodėmingi, tačiau piktnaudžiavimas jais gali nuvesti į nuodėmę. Kai perlenkiama ...


Dieviškas standartas


Nes išgelbėjimas, kylantis iš pasitikėjimo Kristumi, yra visai netoli mūsų, ranka pasiekiamas. Romiečiams 10,8 (TLB)

Kristus sako, kad žmogui laimė pripažinti savo dvasinį vargą, nes šitaip jis įsileidžia Dievą į savo sielą, atveria savo širdies duris. Bib...


Surinktas turinys