Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Susaistyti amžinaisiais saitais


[...] jis iš tiesų yra pasaulio Išganytojas [Gelbėtojas]. Jono 4,42

Istorija, filosofija, teologija, o daugumoje mokymo įstaigų ir įvairios mokslo šakos aktyviai tyrinėjamos, norint išsiaiškinti, ką jos teig...


Sielos troškimai


Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti. Mato 5,6

Man teko didžiulė privilegija gyvenime patirti, ką reiškia eiti Kristaus keliu. Koks jaudinantis, džiugus potyris nubudus kas rytą jausti k...


Krikščionio kentėjimai


Laimingas žmogus, kurį tu, VIEŠPATIE, drausmini... Psalmynas 94, 12

Kartais Dievas krikščionims siunčia kentėjimus tam, kad jie pasimokytų paklusnumo. Psalmių autorius sako: „Prieš nubaudžiamas nuklysdavau, ...


Pagarbos rodymas valdžiai


Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.“ Mato 28,18

Gerbkite valdžią! Jėzus Kristus pakluso ir veikė dangiškojo Tėvo valdžios nurodymu. Jisai siekė vieno – įgyvendinti Tėvo valią. Kiekvienas ...


Mokslas ir religija


Jis apreiškia, kas gilu ir paslėpta, jis žino, kas yra tamsybėje, nes jame yra šviesa. Danieliaus 2,22

Mokslas ir religija puikiausiai papildo vienas kitą. Tikras mokslas visiškai nesikerta su tikra religija. Abu kartu tie du dalykai sudaro s...


Kasdienis procesas


[...] tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Filipiečiams 1,6

Būti krikščionimi – kur kas daugiau nei staigus atsivertimas. Veikiau tai kasdienis procesas, kai žmogus diena iš dienos vis labiau panašėj...


Mūsų priešas jau nugalėtas


Dievo Žodis yra gyvas, veiksmingas ir aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Hebrajams 4,12

Kaip įveikti velnią kasdienybėje? Visų pirma turime suvokti ir pripažinti, kad velnias yra priešas, kuris jau nugalėtas. Dievo Sūnus į šį p...


Didžiulis žmogaus poreikis


Į tave tiesiu rankas, lyg išdžiūvusi žemė trokštu tavęs. Psalmynas 143, 6

Kartą man teko viešėti pas vieno puikaus JAV universiteto dekaną. Kartu mudu žiūrėjome pro jo kabineto langą ir stebėjome, kaip vidun plūst...


Be kompromisų


[...] kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės Jo Dvasios galia... Efeziečiams 3,16

Horacijus Pitkinas, vieno turtingo pirklio sūnus, atsivertė į tikėjimą iš išvyko į Kiniją kaip misionierius. ...


Jėzaus pradžia


[...] pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu! Jono 8,58

Jėzaus pradžia – ne Betliejuje. Biblija sako, kad „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.“ Pats Jėzus pasakė...


Surinktas turinys