Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Dievui patinka tikėjimas


Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Hebrajams 11,6

Mūsų tikėjimas Dievui patinka užvis labiausiai. Jisai sudaro krikščioniško gyvenimo pamatą. Mes tikėjimu stovime ir tikėjimu gyvename. Diev...


Tiesa ir pramanai


[...] kad paskelbtų visai žmonijai tavo žygius ir garbingą tavo viešpatavimo spindesį. Psalmynas 145, 12

Prieš keletą metų girdėjau tokį pasakojimą apie vieną dvasininką ir jo bičiulį, kuris buvo aktorius. Aktorius pritraukdavo didžiules minias...


Duoti ir imti


Malonė visiems, kurie myli mūsų Viešpatį Jėzų Kristų negęstančia meile. Efeziečiams 6,24

Gyvenime žmones sieja skirtingi santykiai ir ryšiai. Esama santykių, kai dera išlaikyti tam tikrą atstumą, elgtis santūriai. Kai žmones sie...


Gyvenimo kelionės pabaiga


Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas Viešpatį. 2 Korintiečiams 5,8

Kartą vienas mažas berniukas važiavo traukiniu nepaprastai karštą vasaros dieną. Traukinyje buvo labai tvanku ir keleiviai jautėsi baisiai ...


Santuokos šventumas


Ak, kaip man reikia Tavo pagalbos, Dieve, savo namuose (šeimoje). Psalmynas 101, 2 (TLB)

Per jungtuvių ceremoniją, jau po įžadų davimo, dvasininkas iškilmingai paskelbia: „Ką tad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria.“ Argi Diev...


Ko iš mūsų tikisi Dievas?


Kas patikimas smulkmenose, tas patikimas ir dideliuose dalykuose... Luko 16,10

Dievas iš mūsų tikisi, kad Jo garbei naudosime visus savo talentus ir dovanas. Tokia yra palyginimo apie talentus esmė (žr. Mt 25,14-30). A...


Dievas, patenkinantis žmogaus reikmes


Gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume. 2 Korintiečiams 12,9

Organizacijos, kurios pagrindinė veikla – pataisos namuose kalinčius jaunuolius vesti pas Kristų, direktorius pasakė: „Būti krikščioniu – s...


Taikos įtvirtinimas


Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Romiečiams 5,1

Per Didžiojo ketvertuko susitikimą Ženevoje stebėjau prezidentą Eisenhowerį. Jis atėjo į bažnyčią, atsiklaupė ir maldoje prašė Viešpaties d...


Žodžiai ir darbai


Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Mato 5,20

Degraduojanti visuomenė stokoja valios tikėti, priešintis, varžytis, kovoti, grumtis. Vietoj tvirtos valios įsiviešpatauja troškimas susita...


Dovana iš širdies


Dėkui Dievui už jo neapsakomą dovaną! 2 Korintiečiams 9,15

Dovana yra tikra dovana tik tada, kai yra priimama. Dievas dovanojo mums savo Sūnų, tačiau turėti Jį galime tik priėmę. Dievas nebruka savo...


Surinktas turinys