Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mūsų amžinieji namai


Štai jau kuriu naują dangų... Izaijo 65,17

Kas yra Dangus? Visų pirma, Dangus – tai namai. Biblija žodį „namai“ mini su visomis jam priklausančiomis švelniomis asociacijomis, su visa...


Užsidegę dėl Dievo


Druska – geras daiktas, bet jei druska nustotų sūrumo, kuo ją pasūdysi? Turėkite savyje druskos (arba „nepraraskite sūrumo“ – TLB, vert. past.). Morkaus 9,50

Kolumbą išvadino bepročiu už tai, kad jis leidosi į neištirtas vandenyno platybes. Martyną Liuterį išvadino bepročiu už tai, kad išstojo pr...


Tikroji ramybė


Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Jono 14,27

Jėzus pasakė: „Palaiminti taikdariai (arba ramybės, santaikos nešėjai – vert. past.); jie bus vadinami Dievo vaikais.“ Kur yra taikdarystė...


Jo meilės slėpinys


Amžina meile aš pamilau tave... Jeremijo 31,3

Jokia žmogiška patirtis negali iliustruoti Dievo teikiamo teisumo, kylančio iš begalinės Jo meilės. Tai slėpinys, didelė paslaptis - protu ...


Dievo išrinktieji


Taigi jūs, kurie esate išrinkti Dievo, suteikusio jums naują gyvenimą... Kolosiečiams 3,12 (TLB)

Šiuolaikiniai autoriai daug rašo apie mūsų laikais vyraujantį pesimizmą. Daugelis jų iš nevilties nuleidžia rankas ir sako: „Žmogus neturi ...


Gydyti artimo skaudulius


Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje... 1 Jono 2,10

Vargu, ar ryškiausiu mūsų laikų bruožu galėtų būti jautrumas artimui. Atrodo, kad mes užsiauginome storą odą ir esame gana užkietėję aplink...


Dievas laiką parenka tobulai


[...] kad galėtumėte suvokti Dievo valią – kas gera, tinkama ir tobula. Romiečiams 12,2

Dievas turi konkrečių užmojų kiekvienam krikščioniui. Kiekviena situacija, įvairios aplinkybės, kiekvienas likimo vingis yra jūsų labui. Di...


Dievas sukūrė tave!


O mūsų bendravimas yra su Tėvu ir su jo Sūnumi Jėzumi Kristumi. 1 Jono 1,3

Dievas sukūrė tave! Tu padarytas pagal Jo paveikslą! Sukurtas pagal paties Kūrėjo atvaizdą ir pavidalą! Ir Dievas tave sukūrė ne šiaip sau,...


Gyvenimą keičianti jėga


Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Galatams 2,20

Vieną gražią dieną aš tiesiog tikėjimu nusprendžiau rimtai priimti Jėzaus Kristaus žodžius. Grynai protinėmis pastangomis to padaryti nebūč...


Galia prieš nuodėmę


Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais (natūralius piktus geismus ir polinkius – TLB). Galatams 5,24

Jėgų nugalėti ir iškovoti pergalę mes be paliovos semiamės iš Kristaus. Biblija niekur nemoko, kad nuodėmė visiškai ištrinama iš krikščioni...


Surinktas turinys