Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Atvira širdis


Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai... Mato 5,43-45

Baigdamas savo kalbą apie Jėzaus įtaką žmonijos istorijoje, H. G. Wellsas pasakė: „Nieko tad nuostabaus, kad to galilėjiečio mūsų ankštoms ...


Toks, koks esi


Dabar jūs gyvenate visiškai naują, kitokį gyvenimą [...] kuo toliau, tuo labiau panašėdami į Kristų, sukūrusį tą naują gyvenimą jumyse. Kolosiečiams 3,10 (TLB)

Ilgaplaukė, šviesbruvė panelė iš vienos pietinės valstijos universiteto atrodė visai sėkminga, gera studentė, kai staiga pažymiai ėmė krist...


Malonė ir ramybė


O kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Efeziečiams 4,7

Niekur Biblijoje krikščionio gyvenimas nepiešiamas kaip rožėmis klotas. Veikiau tai amžinas plaukimas prieš srovę, nes visuomenė eina viena...


Pasidavimo paslaptis


Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei [...] taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Romiečiams 6,19

Visi esame girdėję pasakymą „Nešokinėk kaip varlė prieš dalgį“. Romūs žmonės gyvenime nešokinėja kaip ta varlė – jie neatsikerta ir nekovoj...


Neapsakomas džiaugsmas


Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius „krikščionimis“. Apaštalų darbų 11,26

III a. Kartaginos vyskupas Kiprijonas savo bičiuliui Donatui laiške rašė: „Pasaulis blogas, Donatai. Jame neįtikėtinai daug blogio. Tačiau ...


Santuokos tyrumas


[...] mąstykite apie tai, kas [...] tyra... Filipiečiams 4,8

Niekur Biblijoje neteigiama, kad seksas – nuodėmė. Tiesiog žmogus, nuodėmingos prigimties užvaldytas, ima tai, kas Dievo numatyta kaip šlov...


Nuodėmės šaknys


Tačiau visa mes lengvai nugalime per tą [Kristų], kuris mus pamilo. Romiečiams 8,37

Pagrindinė pasaulio bėda susijusi ne tik su visuomenėje įsigalėjusia socialine nelygybe, išsimokslinimo stoka ar fiziniu badu. Juk visi pas...


Dievo suteikiamas aprūpinimas


Mes juk žinome, kad, mūsų žemiškosios padangtės būstui [palapinei] suirus [t. y. mums mirus], mūsų laukia Dievo pastatas [naujas kūnas], ne rankomis statyti amžinieji namai danguje. 2 Korintiečiams 5,1 (TLB)

Mirtis krikščioniui reiškia perėjimą gyventi iš palapinės į namą. Čia, žemėje, mes esame tiktai kaip kokie klajūnai, besiglaudžiantys laiki...


Kaip viskas bus danguje?


Nieko prakeiktino nebebus. Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas, ir jo tarnai garbins jį. Apreiškimo 22,3

Biblija sako, kad danguje mes įgysime tokio supratimo ir žinių, kokių negalime įgyti žemėje. Jau būdamas senas žmogus seras Izaokas Niutona...


Pasitenkinimas


Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios. Apaštalų darbų 13,52

Biblija kalba apie tris pasitenkinimo rūšis. Kūniškų geidulių tenkinimas Biblijoje apibūdinamas kaip nuodėmingas ir kenksmingas. Esama ir g...


Surinktas turinys