Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Ne vien tik žmogus


[...] jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi. Kolosiečiams 1,17

Napoleonas buvo visiškai teisus, kai ištarė tokius žodžius: „Kas yra žmogus, aš žinau, ir sakau jums: Jėzus – kur kas daugiau nei žmogus. ...


Proto pasitelkimas


[...] tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Morkaus 12,30

Kristus ateina į kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Be kita ko, Jis paliečia ir mūsų protą, mintis – mūsų protas yra atnaujinamas. Dievas ragin...


Girtis kryžiumi


Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi... Galatams 6,14

Ar įmanoma didžiuotis kryžiumi? Ar galima juo pasigirti? Kadaise kryžius buvo kankinimo instrumentas, užtraukdavęs vien tik gėdą. Kodėl Pau...


Prisikėlimo viltis


[...] tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi... 2 Korintiečiams 4,14

Kristaus prisikėlimas suteikia viltį. Šveicarų teologas Emilis Brunneris yra pasakęs: „Taip, kaip deguonis plaučiams, taip viltis yra svarb...


Beribis atleidimas


Juk Dievas paskyrė mus ne tam, kad užsitrauktume rūstybę, bet kad įgytume išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė už mus... 1 Tesalonikiečiams 5,9-10

Pasvarstykime apie Kristaus mirtį. Štai, pavyzdžiui, žymaus amerikiečių veikėjo Danielio Websterio biografijoje 863 puslapiai skirti jo kar...


Apvalyti Kristaus krauju


Tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes. Apr 1,5

Kraujas Biblijoje minimas 460 kartų. Naujajame Testamente Jėzus apie savo kraują kalba 14 kartų. Kodėl? Todėl, kad praliedamas savo kraują,...


Pasaulio šviesa


VIEŠPATS mano šviesa ir išgelbėjimas... Psalmynas 27,1

Po Peterio Milne‘o paveikslu, kabančiu jo įsteigtoje bažnyčioje Naujųjų Hebridų Nguno saloje, parašyti tokie žodžiai: „Kai Jis atėjo, švies...


Didžiausias nusižeminimas


Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Mato 23,12

Beveik kiekviename Biblijos pasakojime (kaip ir gyvenime) pasipūtimas dažniausiai siejamas ne su sėkme, o priešingai – su nesėkme. Dažnai g...


Tešviečia jūsų šviesa...


[...] atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą... Jono 3,19

Pasaulio bėdas galima nusakyti vienu sakiniu: „Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“. Prisikėlimo šviesa šviečia, bet žmonės atsisa...


Būkite jautrūs


Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. 1 Jono 4,8

Jėzus verkė prie bičiulio kapo. Jis gedėjo dėl Jeruzalės, nes Jam buvo gaila miesto, praradusio susidomėjimą ir nustojusio vertinti Dvasios...


Surinktas turinys