Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Jis mirė už mus


O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Romiečiams 5,8

Stovėdami Kristaus kryžiaus papėdėje, regime šlovingą Dievo meilės išsiliejimą. Paulius Romos krikščionims rašo: „Kai buvome bejėgiai padėt...


Dievo pažadai


Dėl nieko nesijaudinkite, bet verčiau visuose reikaluose melskitės: išsakykite Dievui savo reikmes ir nepamirškite Jam padėkoti, kai sulaukiate atsakymų į savo maldas. Filipiečiams 4,6 (TLB)

Istorikai mūsų erą greičiausiai pavadins „susirūpinimo amžiumi“. Nerimas ir susirūpinimas natūraliai kyla tuomet, kai mūsų lūkesčiai ir vil...


Veiksni meilė


[...] gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus... Efeziečiams 5,2

Socialinės reformos labai reikalingos – dėl to niekas neabejoja. Jei norime ko nors gyvenime pasiekti, būtinas susikalbėjimas tarp skirting...


Didžiausia mūsų reikmė


Kas mane myli, tą gelbėsiu... Psalmynas 91,14

Didžiausia žmogaus reikmė – būti mylimam. Tie, kas „pasilieka Kristuje“, sulaukia Dievo meilės ir švelnumo. Jūs jau nebegalite pasiskųsti, ...


Kliaukitės Juo


Patariu jums paklusti Šv. Dvasios pamokymams, pasiduoti Jos vedimui. Ji pasakys, kur eiti ir ką veikti. Gyvendami Dvasia, ne visuomet pasiduosite kūno geismams – tam, kas nedera, ką skatina daryti netikusi prigimtis. Galatams 5,16 (TLB)

Gyventi Dvasia – nemenkas iššūkis ir įkvėpimas, nes apjungia veiklą ir poilsį. Gyventi reiškia daryti viską: ir judėti, ir ilsėtis. Kiti Bi...


Kristus – mūsų guodėjas


[...] Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo. Luko 11,13

Prieš palikdamas savo mokinius, Kristus prižadėjo atsiųsti jiems Guodėją, kuris padės įveikti išbandymus, rūpesčius ir šio pasaulio pagunda...


Gebėjimas tikėti


[...] širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių... Romiečiams 10,9

Neįmanoma tikėjimu iššaukti ką nors į būtį. Evangelija atsirado ne todėl, kad žmonės karštai to tikėjosi. Kristaus kūno nebebuvo kape ankst...


Išmintis suvokti


Būk tikras, aš esu su tavimi! Globosiu tave, kad ir kur eitum... Pradžios 28,15

Kai Jėzus ištarė paguodos žodžius Evangelijos pagal Joną 14 skyriuje, užbaigdamas sakiniu „Kur aš einu, jūs žinote kelią“ (Jn 14,4), Tomas ...


Apie Jėzų bylojantys faktai


Aš esu [...] Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius... Apreiškimo 1,18

Norint įtvirtinti kokio nors istorinio įvykio tikrumą, galioja tam tikri įrodymų dėsniai: visų pirma tai įvykis turi būti užfiksuotas, doku...


Viešpaties sugrįžimas


O mes esame dangaus piliečiai, ir iš jo mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus. Filipiečiams 3,20

Šv. Raštas nurodo, kad šiuo metu gyvename laikotarpiu, kuris vadinamas „žmogaus dienomis.“ Tačiau artinasi diena, kuri vadinsis Viešpaties ...


Surinktas turinys