Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Dangaus slėpinys


[...] ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose. Psalmynas 23, 6

Kas mūsų laukia danguje? Dangus mums – didelis slėpinys (kaip, beje, ir pragaras). Nepaisant to, kad apie jį labai maža informacijos, aš ti...


Atgimimas


[...] apsivilkti nauju žmogumi (apsirengti nauja prigimtimi – kt. vert.)... Efeziečiams 4,24

Teksase sklando toks iš senų laikų išlikęs pasakojimas apie vyrioką, kuris kas rytą rišdavęs savo arklį prie stulpo priešais smuklę. Bet št...


Išlaisvinanti tiesa


Ateikite pas mane visi, kurie vargstate... Mato 11,28

Tikrą krikščionį atpažinsi iš to, kad jis turi užmezgęs ir palaiko asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi. Krikščionybė – tai Kristus, o Kristus ...


Didžiausias Kristaus darbas


Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Efeziečiams 6,12

Jėzus dirbo visą gyvenimą. Tačiau užvis didžiausias Jo darbas buvo atliktas ne dailidės dirbtuvėje ir net ne per vestuves Kanoje, kur Jis v...


Kristaus mokinio pareigos


Dar būdami pas jus, skelbėme: „Kas nenori dirbti, tenevalgo!“ 2 Tesalonikiečiams 3,10

Viena iš krikščionio pareigų, jam pasiryžus eiti paskui Kristų, yra naujas požiūris į darbą. Daugybė jaunų žmonių nori Kristaus be įsiparei...


Gyvenimo kovos


Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus [ant medžio]... 1 Petro 2,24

Visas mūsų gyvenimas – tarsi milžiniškas kovos laukas. Taip jau yra ir nieko čia nepašvilpsi. ...


Pirmasis misionierius


Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais. Mato 4,19

Pats pirmasis misionierius – Jėzus! Jis nerymojo rankų sudėjęs ir pasyviai nelaukė, kol kas nors susidomės Jo mokymu ir galiausiai susipras...


Mums lemta mažėti


Ištirkime ir patikrinkime savo kelius, grįžkime pas VIEŠPATĮ! Raudų 3,40

Šiuolaikinė filosofija, iškelianti pasitikėjimą savo jėgomis ir gebėjimą tvarkytis pačiam, daugelį privertė manyti, kad galime apsieiti be ...


Pomirtinio gyvenimo viltis


[...] teisusis ir mirdamas turi viltį. Patarlių 14,32 (K. Burbulio vert.)

Apie mirtį kalbėti mums nepatinka. Mūsų kartoje mirtis yra tabu, uždrausta tema. Nepaisant to, mirties tikrovėje neišvengs nė vienas. Karta...


Atvira širdis


Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai... Mato 5,43-45

Baigdamas savo kalbą apie Jėzaus įtaką žmonijos istorijoje, H. G. Wellsas pasakė: „Nieko tad nuostabaus, kad to galilėjiečio mūsų ankštoms ...


Surinktas turinys