Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Vylinga, nepatikima žmogaus širdis


Atėję į vietą, kuri vadinasi „Kaukolė“, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų... Luko 23,33

Bene didžiausia žmogiškosios prigimties ironija yra ta, kad žmogus dažnai atmeta geriausia ir priima blogiausia. Kodėl minia prašė paleisti...


Nesikeičianti žmogiška prigimtis


Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Jono 1,29

Ant Kristaus kryžiaus nuodėmė pasiekė viršūnę, Golgotoje ji atsiskleidė visu savo bjaurumu. Juodesnė ir bjauresnė ji jau ir būti nebegalėjo...


Kuo krikščionybė skiriasi nuo kitų religijų?


Nėra jo čia, jis prisikėlė! Luko 24,6

Krikščionybė išsiskiria iš kitų pasaulio religijų: ji ne tik skelbia žmonijos atpirkimą per mūsų Gelbėtojo mirtį ant kryžiaus už mūsų nuodė...


Šv. Rašto išmanymas


Susiraskite VIEŠPATIES knygoje ir paskaitykite, kas joje sakoma. Izaijo 34,16

Jei žmogus nori gyventi turtingą, prasmingą gyvenimą, jam būtina išmanyti Šv. Raštą arba Bibliją. Šios knygos žodžiai užpildo tuščias mūsų ...


Nuostabus Gelbėtojas!


Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Luko 24,46

Kokia galia kryžius, anksčiau laikytas kankinimo ir gėdos instrumentu, virto šlovingiausiu ir mylimiausiu simboliu? Romėnai prieš ir po įvy...


Mirti sau


VIEŠPATS arti tų, kurie sielojasi, ir gelbsti nevilties apimtuosius. Psalmynas 34,19

Dievo taip jau surėdyta, kad prieš pakildamas į dvasinės šlovės aukštumas, žmogus pirmiau turi nusileisti į sielvarto slėnį. Žmogui turi si...


Ne vien tik žmogus


[...] jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi. Kolosiečiams 1,17

Napoleonas buvo visiškai teisus, kai ištarė tokius žodžius: „Kas yra žmogus, aš žinau, ir sakau jums: Jėzus – kur kas daugiau nei žmogus. ...


Proto pasitelkimas


[...] tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Morkaus 12,30

Kristus ateina į kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Be kita ko, Jis paliečia ir mūsų protą, mintis – mūsų protas yra atnaujinamas. Dievas ragin...


Girtis kryžiumi


Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi... Galatams 6,14

Ar įmanoma didžiuotis kryžiumi? Ar galima juo pasigirti? Kadaise kryžius buvo kankinimo instrumentas, užtraukdavęs vien tik gėdą. Kodėl Pau...


Prisikėlimo viltis


[...] tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi... 2 Korintiečiams 4,14

Kristaus prisikėlimas suteikia viltį. Šveicarų teologas Emilis Brunneris yra pasakęs: „Taip, kaip deguonis plaučiams, taip viltis yra svarb...


Surinktas turinys