Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Santuokos šventumas


Ak, kaip man reikia Tavo pagalbos, Dieve, savo namuose (šeimoje). Psalmynas 101, 2 (TLB)

Per jungtuvių ceremoniją, jau po įžadų davimo, dvasininkas iškilmingai paskelbia: „Ką tad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria.“ Argi Diev...


Ko iš mūsų tikisi Dievas?


Kas patikimas smulkmenose, tas patikimas ir dideliuose dalykuose... Luko 16,10

Dievas iš mūsų tikisi, kad Jo garbei naudosime visus savo talentus ir dovanas. Tokia yra palyginimo apie talentus esmė (žr. Mt 25,14-30). A...


Dievas, patenkinantis žmogaus reikmes


Gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume. 2 Korintiečiams 12,9

Organizacijos, kurios pagrindinė veikla – pataisos namuose kalinčius jaunuolius vesti pas Kristų, direktorius pasakė: „Būti krikščioniu – s...


Taikos įtvirtinimas


Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Romiečiams 5,1

Per Didžiojo ketvertuko susitikimą Ženevoje stebėjau prezidentą Eisenhowerį. Jis atėjo į bažnyčią, atsiklaupė ir maldoje prašė Viešpaties d...


Žodžiai ir darbai


Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Mato 5,20

Degraduojanti visuomenė stokoja valios tikėti, priešintis, varžytis, kovoti, grumtis. Vietoj tvirtos valios įsiviešpatauja troškimas susita...


Dovana iš širdies


Dėkui Dievui už jo neapsakomą dovaną! 2 Korintiečiams 9,15

Dovana yra tikra dovana tik tada, kai yra priimama. Dievas dovanojo mums savo Sūnų, tačiau turėti Jį galime tik priėmę. Dievas nebruka savo...


Žodžiai atsiremti


Ne galybe, ne jėga, bet mano Dvasia, - skelbia Galybių VIEŠPATS. Zacharijo 4,6

Po nukryžiavimo susirūpinę mokiniai kalbėjo: „O mes tikėjomės, kad jis atpirksiąs Izraelį“ (Lk 24,21). Vargšai buvo apimti nevilties ir sie...


Sielos pasitenkinimas


Tada džiaugsiesi [...] visu geru, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, yra davęs tau ir tavo namams. Pakartoto įstatymo 26,11

Kaip dažnai Bažnyčia pirštu bado blogybes ir ydas, pamiršdama paminėti, kad Dievui rūpi, jog šiame gyvenime jaustume vidinį, gilų pasitenki...


Jėzus skuba į pagalbą


Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė, visada artima pagalba varguose. Psalmynas 46, 1

Šv. Raštas patikina, kad Dievas nė vieno negundo. Pagundymas visuomet ateina iš velnio. Dievas mus išmėgina ir leidžia susidurti su pagunda...


Esminės bėdos sprendimas


Viešpatie, suteik mums ramybės, nes visa, ką turime, yra atėję iš tavo rankų. Izaijo 26,12 (TLB)

Atrodytų, dar visai neseniai vaikai nekantriai laukė, kada juos kas nors nusives į prieplauką pasižiūrėti milžiniškų laivų. Šiandien jie ja...


Surinktas turinys