Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Ne per jaunas


Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys... 1 Timotiejui 4,12

Lordas Čestertonas yra pasakęs tokius žodžius: „Tikiu atgaila ligos ar mirties patale, bet nenorėčiau per daug ja kliautis.“ Senatvėj ar/ir...


Dievas jus girdi


[...] ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. 1 Jono 5,14

Dievas per pranašą yra pasakęs: „Jeigu mano tauta melsis [...] aš išgirsiu savo dangaus buveinėje“ (2 Krn 7,14). Prieš atsiverčiant trims t...


Ką iš tikro padarė Dievas?


[...] amžina meile tavęs pagailėjau, - sako Viešpats, tavo Atpirkėjas. Izaijo 54,8

Jei Dievas yra visagalis ir visus myli, kyla klausimas, kodėl žmonėms leidžia pražūti. Bet kokie mūsų išvedžiojimai tuo klausimu tik atspin...


Mylėti artimą savo


Viešpats tepraturtina jus ir tepripildo meile vienų kitiems ir visiems... 1 Tesalonikiečiams 3,12

Viena didžiausių šių dienų psichologinių problemų – vienišumo jausmas. Vienas vertingiausių patarnavimų – gebėjimas išklausyti. Dauguma žmo...


Kas yra stabmeldystė?


O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. Mato 10,33

Stabmeldystė yra stabų garbinimas. O kas yra stabas? Tai bet kas, kas įsiterpia tarp mūsų ir Dievo. Dalykas, kuris laikomas dievu ir garbin...


Tvirta, amžina meilė


Tavo ištikimoji, tvirta ir amžina meilė siekia dangų. Psalmynas 36, 5 (TLB)

Jaunimas daug kalba apie meilę. Dauguma dainų yra apie meilę. Viktoras Hugo yra pasakęs tokius žodžius: „Pati didžiausia laimė – įsitikinim...


Kūnu tapęs Žodis


Žodis tapo kūnu [...] pilnu malonės ir tiesos. Jono 1,14

Ant Biblijos viršelio parašyta „Šventasis Raštas“. Kodėl Biblija vadinama šventa? Kodėl ji šventa, jei atsivertę skaitome apie geismus, nea...


Malonės sostas


Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto... Hebrajams 4,16

Malda – tai žmogaus ir Dievo pokalbis. Tūkstančiai žmonių meldžiasi tik ekstremaliomis aplinkybėmis – vargo prispausti, patekę į pavojų ar ...


Tikėjimo pasireiškimas


[...] pas Viešpatį einame su visišku pasitikėjimu, visiškai juo pasikliaudami. 1 Jono 3,21 (TLB)

Biblija moko, kad tikėjimas pasireiškia trejopai: (1) doktrina – t. y. teorija, pamatiniais principais; (2) garbinimu – t. y. bendravimu su...


Pasikliauti Dievo malone


[...] žinoma, ne aš, o su manimi esanti Dievo malonė. 1 Korintiečiams 15,10

Įtvirtintas faktas: gimdami mes nieko neatsinešame į šį pasaulį, o mirdami nieko iš jo neišsinešame. Tai iš kur traukėme, kad žmogaus ir Di...


Surinktas turinys