Proto pasitelkimas


[...] tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Morkaus 12,30

 


Kristus ateina į kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Be kita ko, Jis paliečia ir mūsų protą, mintis – mūsų protas yra atnaujinamas. Dievas ragina žmones pasitelkti protą, mąstyti. Pvz., per pranašą Izaiją Jis sako: „Eikite šen, ir drauge pasvarstykime“ (Iz 1,18). Šv. Rašte mes dažnai raginami nebūti buki kaip kokie arkliai ar mulai, neturintys proto ir supratimo (Ps 32,9). Kristus liepia mums mylėti Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Mums nurodyta bijoti Dievo, mylėti Kristų ir neapkęsti nuodėmės. Baimė, meilė ir neapykanta yra emocijos. Dr. Leslie Weatherheadas, pamokslaudamas Londone, yra pasakęs: „Nebijokite rodyti jausmus. Reikškite emocijas. Juk krikščionybė – tai Kristaus įsimylėjimas. Ar įmanoma ką nors įsimylėti be emocijų?“


Dienos malda

Te mano meilė Tau apima visą mano esybę, Viešpatie Jėzau. Pamokyk mane, ką reiškia iš tikro mylėti.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Proto pasitelkimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.