'Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus puotos metui, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems: 'Ateikite, jau viskas surengta'.
Tada jie visi kaip vienas pradėjo atsiprašinėti. Vienas jam tarė: 'Nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Prašau mane pateisinti'.
Kitas sakė: 'Pirkau penkis jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Prašau mane pateisinti'.
Trečias tarė: 'Vedžiau žmoną, todėl negaliu ateiti'.
Tarnas sugrįžęs viską papasakojo šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui: 'Skubiai eik į miesto gatves ir skersgatvius ir vesk čia vargšus, paliegėlius, luošus ir aklus'.
Tarnas vėl pranešė: 'Šeimininke, kaip liepei, - padaryta, bet dar yra vietos'.
Tada šeimininkas tarė tarnui: 'Eik į kelius bei patvorius ir priversk ateiti, kad mano namai būtų pilni.
Sakau jums, - nė vienas iš anų pakviestųjų žmonių neragaus mano vaišių' '.

— Jėzus Kristus