Šventoji Dvasia


[...] jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios... 1 Korintiečiams 6,19


Kas yra Šventoji Dvasia? Ji yra Dievas – taip, kaip ir Tėvas bei Sūnus. Visus juos mes vadiname Švč. Trejybe. Trejybę paaiškinti labai sudėtinga, nes mūsų protas sunkiai apčiuopia dvasines realijas. Mes, žmonės, esame riboti, o Dievas – beribis. Galbūt tą faktą bus lengviau įsisavinti, jei atminsime, kad Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Šventoji Dvasia visąlaik buvo, yra ir bus per amžius. Sukūrimas buvo patikėtas į Sūnaus rankas. Biblijoje sakoma, kad „Visa per jį [Kristų] atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę“ (Jn 1,3). Tačiau skaitant pirmojo Pradžios knygos skyriaus 2 eilutę, darosi aišku, kad Šv. Dvasia irgi dalyvavo sukūrimo procese, sklandė virš kūrinijos. Atėjus laikui, Dievo Sūnus gimė šioje žemėje žmogaus pavidalu atpirkti pasaulio, kurį pats buvo sukūręs. Vėliau, jau po mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo, Jisai sugrįžo atgal pas Tėvą į dangų.

Dievo Sūnus gyveno ir savo žemiškąją tarnystę vykdė konkrečiai apibrėžtoje teritorijoje, viename Palestinos kampelyje. Grįžęs atgal į dangų, į žemę Jisai siuntė Šv. Dvasią, kad Ji padėtų vykdyti tarnystę pasaulio mastu. Ir šiandien Šv. Dvasia apšviečia žmonėms protą, skatina mus ilgėtis Dievo, suprantamomis padaro dvasines tiesas. Visame pasaulyje Šv. Dvasia ragina žmones ateiti pas Kristų, gyvena tikinčiųjų širdyse, padeda mums kiekvieną dieną. Dievas nori, kad krikščionys būtų pilni Jo Dvasios.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tavo Šv. Dvasios pažinimas suteikia man paguodos ir stiprybės.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Šventoji Dvasia

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.