Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Radijo laidų temos


Šioje svetainėje yra radijo laidos šiomis temomis:

Veiksni meilė


[...] gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus... Efeziečiams 5,2

Socialinės reformos labai reikalingos – dėl to niekas neabejoja. Jei norime ko nors gyvenime pasiekti, būtinas susikalbėjimas tarp skirting...


Didžiausia mūsų reikmė


Kas mane myli, tą gelbėsiu... Psalmynas 91,14

Didžiausia žmogaus reikmė – būti mylimam. Tie, kas „pasilieka Kristuje“, sulaukia Dievo meilės ir švelnumo. Jūs jau nebegalite pasiskųsti, ...


Kliaukitės Juo


Patariu jums paklusti Šv. Dvasios pamokymams, pasiduoti Jos vedimui. Ji pasakys, kur eiti ir ką veikti. Gyvendami Dvasia, ne visuomet pasiduosite kūno geismams – tam, kas nedera, ką skatina daryti netikusi prigimtis. Galatams 5,16 (TLB)

Gyventi Dvasia – nemenkas iššūkis ir įkvėpimas, nes apjungia veiklą ir poilsį. Gyventi reiškia daryti viską: ir judėti, ir ilsėtis. Kiti Bi...


Kristus – mūsų guodėjas


[...] Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo. Luko 11,13

Prieš palikdamas savo mokinius, Kristus prižadėjo atsiųsti jiems Guodėją, kuris padės įveikti išbandymus, rūpesčius ir šio pasaulio pagunda...


Gebėjimas tikėti


[...] širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių... Romiečiams 10,9

Neįmanoma tikėjimu iššaukti ką nors į būtį. Evangelija atsirado ne todėl, kad žmonės karštai to tikėjosi. Kristaus kūno nebebuvo kape ankst...


Išmintis suvokti


Būk tikras, aš esu su tavimi! Globosiu tave, kad ir kur eitum... Pradžios 28,15

Kai Jėzus ištarė paguodos žodžius Evangelijos pagal Joną 14 skyriuje, užbaigdamas sakiniu „Kur aš einu, jūs žinote kelią“ (Jn 14,4), Tomas ...


Apie Jėzų bylojantys faktai


Aš esu [...] Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius... Apreiškimo 1,18

Norint įtvirtinti kokio nors istorinio įvykio tikrumą, galioja tam tikri įrodymų dėsniai: visų pirma tai įvykis turi būti užfiksuotas, doku...


Viešpaties sugrįžimas


O mes esame dangaus piliečiai, ir iš jo mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus. Filipiečiams 3,20

Šv. Raštas nurodo, kad šiuo metu gyvename laikotarpiu, kuris vadinamas „žmogaus dienomis.“ Tačiau artinasi diena, kuri vadinsis Viešpaties ...


Prasmės ir tikslo ieškojimai


[...] raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Romiečiams 12,1

Knygoje „Ilgesio amžius“ (angl. „The Age of Longing“) skaitome apie vieną amerikietę, kuri Paryžiuje ištekėjo už radikalių pažiūrų revoliuc...


Surinktas turinys