Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Aukštyn kojom


Mielasis, nesek tuo, kas pikta, bet tuo, kas gera. 3 Jono 1,11

Įsikalkime galvon: mes gyvename tokiame pasaulyje, kuriame viskas aukštyn kojom: žmonės neapkenčia, kai turėtų mylėti, jie riejasi, kai tur...


Pasirinkimo galia


[...] VIEŠPATS patepė mane [...] skelbti belaisviams laisvę ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams. Izaijo 61,1

Viktoras Franklis savo knygoje „Žmogus ieško prasmės“ pasakoja apie du brolius iš vienos šeimos ir skirtingą jų reakciją toje pačioje aplin...


Tikrasis Didvyris


Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas...“ Jono 14,6

Nusivylę visuomene, jauni žmonės atsakymų puola ieškoti patys. Kad ir kur nuvažiuočiau, visur sutinku jaunuolių, kurie užduoda tokius klaus...


Padrąsinimas


[...] laukdami palaimintosios vilties... Titui 2,13

Vienas geriausių būdų atgauti pasitikėjimą ir drąsą – nuolat priminti sau, kad Kristus vėl sugrįš į šį pasaulį. Pati nuostabiausia ir šlovi...


Ar Dievas mums turi laiko?


[...] per daug nesirūpinkite savo gyvybe... Mato 6,25

Kai kurie klausia: „Kažin ar Dievas man turi laiko? Tu nė neįsivaizduoji, koks painus mano gyvenimas. Jaučiuosi visiškai sutrikęs: įtampa n...


Mintys ir veiksmai


Tegu tau patinka mano [ištarti] žodžiai ir mano [garsiai neįvardytos] mintys, VIEŠPATIE, mano Uola ir mano Atpirkėjau. Psalmynas 19, 14 (TLB)

Robertas Browningas yra pasakęs, kad mintis – tai sielos darbas. R. Emersonas rašo, kad mintis – tai veiksmo versmė, nes kiekvienas darbas ...


Išvaduoti iš savanaudiškumo gniaužtų


Jam skirta augti, o man – mažėti. Jono 3,30

Susitelkimas į save yra pagrindinė žmogaus vargų priežastis. Pvz., hipochondrija – toks psichinis sutrikimas, dažnai lydimas depresijos, – ...


Gausybė mums skirtų palaiminimų


Tikrai VIEŠPATS suteiks, kas gera, ir mūsų žemė duos gausų derlių. Psalmynas 85, 13

Ekonominis klestėjimas ir materialinė gerovė JAV – dovana iš Dievo rankos. Biblija skelbia, kad kaip tik Dievo gerumas ir turėtų vesti mus ...


Jėzaus ramybė


Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį! Jono 16,33

Kristaus teikiama ramybė nėra susitaikėliškas nusiraminimas, nuolaidžiavimo būsena. Kristaus teikiama ramybė yra dvasinė. Šis pasaulis nesu...


Aiški žinia


VIEŠPATIES įstatymas tobulas. Psalmynas 19, 8

Biblija yra krikščionių konstitucija. Kaip šalies konstitucija nepalikta individualioms interpretacijoms, taip ir Biblija nėra interpretuoj...


Surinktas turinys