Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Džiaukitės Viešpatyje


[...] aš džiaugsiuosi VIEŠPATYJE, džiūgausiu Dieve, kuris mane išgano [išgelbėja]. Habakuko 3,18

Krikščionys turėtų būti džiugūs. Gal mūsų karta ir puikiai pasikausčiusi krikščioniškosios terminologijos srityje, užtat jai trūksta prakti...


Šliekitės į uolą


[...] mano širdžiai alpstant tu užkeli mane ant uolos, aukštesnės už mane. Psalmynas 61,3

Kai žmogus tampa krikščioniu, tai nereiškia, kad jis visąlaik gyvens „ant bangos“, aukštumoje. Psalmių autorius Dovydas žinojo, ką reiškia ...


Ar pažįstate Dievą?


Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias [avis], ir manosios pažįsta mane. Jono 10,14

Jei Dievas pats neapsireiškia mums, jei asmeniškai su Juo nesusiduriame, tai negalime iš tikro Jo pažinti. Daugelis iš mūsų žino apie Dievą...


Kur jūsų viltis?


Tad ko, Viešpatie, aš galiu tikėtis? Tavyje mano viltis. Psalmynas 39,8

Jūra šėlo, bangos putodamos daužėsi į uolas. Siautė baisi audra, svaidydama žaibus. Griausmas ir vėjo staugimas buvo tiesiog kurtinantys. B...


Dievas nedaro klaidų


Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. 2 Korintiečiams 12,9

Dievas būna itin arti žmogaus, jam atgulus į ligos patalą. Dievas pasirūpins, kad tas patalas būtų minkštas, Jo artumas teiks paguodą ir šv...


Amžinybė


[...] šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe... Romiečiams 8,18

Niekur Biblijoje neparašyta, kad krikščionys gali kaip nors išsisukti nuo įvairių pasaulį užgriūvančių sunkumų, suspaudimų ar gamtinių nela...


Nekintantis Dievas


[...] tu esi Dievas nuo amžių per amžius. Psalmių 90,2

Ar kada nors pagalvojote, kaip kinta laiko supratimas? Nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus laikų iki maždaug 1830 m. žmogus įstengdavo keliauti ...


Gilinimasis į Dievo Žodį


Kas paniekina (Dievo) žodį, tas užsitraukia pražūtį, o kas gerbia įsakymą, tam bus atlyginta. Patarlių 13,13

Mes, krikščionys, turime Dievo Dvasią – Ji gyvena mumyse. Tačiau mes esame atsakingi už savo elgesį ir turime rūpintis, kad mūsų gyvenimo ne...


Jis girdi mus


[...] ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią... Morkaus 11,24

Ištikus bėdai ar susiklosčius šiaip kokiai nors nepalankiai padėčiai, mes turime melstis, kad neliktume netikintys, kad mūsų tikėjimas nesu...


Angelams paliepta mus saugoti


Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove... Psalmių 91,2

Psichiatrijos specialistai tvirtina, kad viena pamatinių žmogaus reikmių yra saugumo jausmas. ...


Surinktas turinys