Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mylėti artimą savo


Viešpats tepraturtina jus ir tepripildo meile vienų kitiems ir visiems... 1 Tesalonikiečiams 3,12

Viena didžiausių šių dienų psichologinių problemų – vienišumo jausmas. Vienas vertingiausių patarnavimų – gebėjimas išklausyti. Dauguma žmon...


Kas yra stabmeldystė?


O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. Mato 10,33

Stabmeldystė yra stabų garbinimas. O kas yra stabas? Tai bet kas, kas įsiterpia tarp mūsų ir Dievo. Dalykas, kuris laikomas dievu ir garbina...


Tvirta, amžina meilė


Tavo ištikimoji, tvirta ir amžina meilė siekia dangų. Psalmynas 36, 5 (TLB)

Jaunimas daug kalba apie meilę. Dauguma dainų yra apie meilę. Viktoras Hugo yra pasakęs tokius žodžius: „Pati didžiausia laimė – įsitikinima...


Kūnu tapęs Žodis


Žodis tapo kūnu [...] pilnu malonės ir tiesos. Jono 1,14

Ant Biblijos viršelio parašyta „Šventasis Raštas“. Kodėl Biblija vadinama šventa? Kodėl ji šventa, jei atsivertę skaitome apie geismus, nea...


Malonės sostas


Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto... Hebrajams 4,16

Malda – tai žmogaus ir Dievo pokalbis. Tūkstančiai žmonių meldžiasi tik ekstremaliomis aplinkybėmis – vargo prispausti, patekę į pavojų ar ...


Tikėjimo pasireiškimas


[...] pas Viešpatį einame su visišku pasitikėjimu, visiškai juo pasikliaudami. 1 Jono 3,21 (TLB)

Biblija moko, kad tikėjimas pasireiškia trejopai: (1) doktrina – t. y. teorija, pamatiniais principais; (2) garbinimu – t. y. bendravimu su...


Pasikliauti Dievo malone


[...] žinoma, ne aš, o su manimi esanti Dievo malonė. 1 Korintiečiams 15,10

Įtvirtintas faktas: gimdami mes nieko neatsinešame į šį pasaulį, o mirdami nieko iš jo neišsinešame. Tai iš kur traukėme, kad žmogaus ir Di...


Tūkstantis rūpesčių


Kreipiausi į Viešpatį, ir jis man atsakė, išgelbėjo iš visų mano baimių. Psalmynas 34,5

Žmonės turi polinkį rūpintis, graužtis, o šiandieninio gyvenimo tempas tą bėdą tik užaštrina. Tačiau Jėzus visų laikų žmonėms sako: „Taigi ...


Skubėti nėra ko


[...] o ištvermė tesubręsta darbu – tada jūs būsite pasirengę viskam, tvirto charakterio... Jokūbo 1,4 (TLB)

Mūsų amžiuje gyvenimo tempas labai greitas. Žmonės darosi įsitempę, neurotiški, nekantrūs. Skubame net ir tada, kai visai nėra reikalo skub...


Tai kas yra ta meilė?


Te meilė būna aukščiausias jūsų tikslas... 1 Korintiečiams 14,1 (TLB)

Tai kas yra ta meilė? Kaip išsiaiškinti, ar tikrai ką nors mylite? Pateiksiu keletą paprastų praktinių klausimų. Ar jūsų meilė kantri? Ar j...


Surinktas turinys