Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Serganti žmogaus siela


Sutvarkyk savo reikalus... 2 Karalių 20,1

Atmesdamas Dievo siūlomą išgelbėjimą, žmogus pasmerkia save žūčiai. Iš didelės savo meilės ir gailestingumo Viešpats siūlo žmogui išeitį – ...


Mylėkime vieni kitus


O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. 1 Jono 1,7

Kartą man parašė vienas vyriškis iš Šarlotės miesto (Š. Karolinos valst.). Savo laiške jis pasakojo, kad prieš mūsų evangelizacinį susirink...


Kur jūsų lobis?


Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai [pinigams]. Mato 6,24

Pasakykite man, ką manote apie pinigus, ir aš pasakysiu jums, ką manote apie Dievą, nes tie du dalykai glaudžiai susiję. Žmogaus širdis pri...


Išgelbėjimas ar išsigelbėjimas?


Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį. Patarlių 14,12

Žmonėms atrodo visai logiška ir suprantama, kad turėtų būti koks nors išsigelbėjimas, kurį jie įstengtų įgyvendinti patys. Žmogus galvoja, ...


Sielos reikalavimai


Tada Viešpats vedžios tave, pasotins tavo sielą sausros metus... Izaijo 58,11 (K. Burbulio vert.)

Siela reikalauja ne mažiau dėmesio, nei kūnas. Jai būtinai reikia bendravimo ir bendrystės su Dievu. Jai reikia garbinimo, ramybės ir apmąs...


Vidinė kova


Puikybė apima prieš žūtį, įžūlumas – prieš nesėkmę. Patarlių 16,18

Dovydas, senosios Izraelio karalystės valdovas, susidūrė su dideliais sunkumais. Krašte buvo kilusi suirutė, karalystė buvo vidinių kovų dr...


Formavimas


Jei mes su Kristumi kenčiame ir numirėme, tai jau esame pradėję gyventi su juo danguje. 2 Timotiejui 2,11 (TLB)

Turiu vieną bičiulį, kuris Didžiosios depresijos metais neteko darbo, turto, žmonos ir namų. Tačiau jis užsispyręs laikėsi savo tikėjimo – ...


Sandora su akimis


[...] išsilaikyk tyras. 1 Timotiejui 5,22

Kažkas yra pasakęs: „Pirmo žvilgsnio gal ir neišvengsi, bet antras – jau nuodėmė.“ Jėzus tvirtino, kad žmogus amoralumui gali pasiduoti žvi...


Dievui patinka tikėjimas


Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Hebrajams 11,6

Mūsų tikėjimas Dievui patinka užvis labiausiai. Jisai sudaro krikščioniško gyvenimo pamatą. Mes tikėjimu stovime ir tikėjimu gyvename. Diev...


Tiesa ir pramanai


[...] kad paskelbtų visai žmonijai tavo žygius ir garbingą tavo viešpatavimo spindesį. Psalmynas 145, 12

Prieš keletą metų girdėjau tokį pasakojimą apie vieną dvasininką ir jo bičiulį, kuris buvo aktorius. Aktorius pritraukdavo didžiules minias...


Surinktas turinys