Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Tyra širdis


Tas, kuris gyvena pagal teisumą [...] gyvens aukštybėse. Izaijo 33,15-16

Tyras elgesys reiškia atvirumą ir dorą santykiuose su šalia esančiais. Krikščionis savo aplinkoje turėtų būti žinomas kaip doras, patikimas...


Tikroji laisvė


[...] tikėdami jį [...] džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. 1 Petro 1,8

Kristus gena šalin liūdesį ir drąsą atimantį nusiminimą. Mūsų pasaulis – žlugusių vilčių, neišsipildžiusių svajonių ir užgesintų troškimų p...


Krikščionybė – rimtas reikalas


Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai... Jokūbo 1,22

Jėzus nurodė, kad prieš Jo sugrįžimą visuomenė bus daug leidžianti, negriežta moralės klausimais. „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ...


Geriausias vaistas nuo nuobodulio


[...] žinant, kas laukia ateityje, neteks nuobodžiauti kaip krikščioniui. Hebrajams 6, 12 (TLB)

Ar žinote, ką beveik vieningai šių laikų sociologai įvardina didžiausia jaunimo bėda? Atlikus išsamius tyrimus, paaiškėjo, kad daugiausiai ...


Pasotinti teisumu


O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Filipiečiams 4,19

Žmogus alksta maisto. Dievas siunčia saulės šviesą ir lietų, kad užaugtų ir sunoktų auksiniai javai. Iš jų malami miltai, iš miltų kepama d...


Amžinoji versmė


Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės... Mato 6,33

Žmogus, visą dėmesį sutelkęs į finansinį pelną, verslą, prestižą, meilę vienam žmogui ar panašiai, patiria didžiulį smūgį netekęs to dalyko...


Kaip mylėti?


Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti! Jono 15,17

Kaip turime mylėti vieni kitus? Vieni kitus turime mylėti taip, kaip Dievas mus myli! Turime priimti ir vertinti kitus taip, kaip mus priim...


Susaistyti amžinaisiais saitais


[...] jis iš tiesų yra pasaulio Išganytojas [Gelbėtojas]. Jono 4,42

Istorija, filosofija, teologija, o daugumoje mokymo įstaigų ir įvairios mokslo šakos aktyviai tyrinėjamos, norint išsiaiškinti, ką jos teig...


Sielos troškimai


Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti. Mato 5,6

Man teko didžiulė privilegija gyvenime patirti, ką reiškia eiti Kristaus keliu. Koks jaudinantis, džiugus potyris nubudus kas rytą jausti k...


Krikščionio kentėjimai


Laimingas žmogus, kurį tu, VIEŠPATIE, drausmini... Psalmynas 94, 12

Kartais Dievas krikščionims siunčia kentėjimus tam, kad jie pasimokytų paklusnumo. Psalmių autorius sako: „Prieš nubaudžiamas nuklysdavau, ...


Surinktas turinys