Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Išmintis šiai dienai


Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Jokūbo 1,5

Ramybė su Dievu, Dievo taika žmogaus širdyje ir iš bendravimo su Kristumi kylantis džiaugsmas daro teigiamą įtaką visam žmogaus kūnui ir si...


Atsispyrimas pagundoms


Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau. Psalmių 119,11

Kilus kokiai nors pagundai, patarčiau jums prašyti Dievą stiprybės – ir dar kad Jis parodytų išeitį, kurią yra paruošęs. Dar vienas patarim...


Mokėjimas prikąsti liežuvį


Jei kas mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Jokūbo 1,26

Aibė pasaulio problemų būtų veikiai išspręsta, jei tik žmonės išmoktų prikąsti savo liežuvius. Įsivaizduokite, jei neliktų pykčio, jei apli...


Kaip turėtume gyventi?


Jėzus jam atsakė [...] Ir jūs dar pamatysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Morkaus 14,62

Pasaulis, kuriame gyvename, pilnas pesimizmo. Tačiau krikščionys neturi teisės vaikštinėti grąžydami rankas ir spėlioti, ką daryti dabartin...


Mūsų amžinieji namai


Štai jau kuriu naują dangų... Izaijo 65,17

Kas yra Dangus? Visų pirma, Dangus – tai namai. Biblija žodį „namai“ mini su visomis jam priklausančiomis švelniomis asociacijomis, su visa...


Užsidegę dėl Dievo


Druska – geras daiktas, bet jei druska nustotų sūrumo, kuo ją pasūdysi? Turėkite savyje druskos (arba „nepraraskite sūrumo“ – TLB, vert. past.). Morkaus 9,50

Kolumbą išvadino bepročiu už tai, kad jis leidosi į neištirtas vandenyno platybes. Martyną Liuterį išvadino bepročiu už tai, kad išstojo pr...


Tikroji ramybė


Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Jono 14,27

Jėzus pasakė: „Palaiminti taikdariai (arba ramybės, santaikos nešėjai – vert. past.); jie bus vadinami Dievo vaikais.“ Kur yra taikdarystė...


Jo meilės slėpinys


Amžina meile aš pamilau tave... Jeremijo 31,3

Jokia žmogiška patirtis negali iliustruoti Dievo teikiamo teisumo, kylančio iš begalinės Jo meilės. Tai slėpinys, didelė paslaptis - protu ...


Dievo išrinktieji


Taigi jūs, kurie esate išrinkti Dievo, suteikusio jums naują gyvenimą... Kolosiečiams 3,12 (TLB)

Šiuolaikiniai autoriai daug rašo apie mūsų laikais vyraujantį pesimizmą. Daugelis jų iš nevilties nuleidžia rankas ir sako: „Žmogus neturi ...


Gydyti artimo skaudulius


Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje... 1 Jono 2,10

Vargu, ar ryškiausiu mūsų laikų bruožu galėtų būti jautrumas artimui. Atrodo, kad mes užsiauginome storą odą ir esame gana užkietėję aplink...


Surinktas turinys