Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Prisikėlimo viltis


[...] tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi... 2 Korintiečiams 4,14

Kristaus prisikėlimas suteikia viltį. Šveicarų teologas Emilis Brunneris yra pasakęs: „Taip, kaip deguonis plaučiams, taip viltis yra svarb...


Beribis atleidimas


Juk Dievas paskyrė mus ne tam, kad užsitrauktume rūstybę, bet kad įgytume išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė už mus... 1 Tesalonikiečiams 5,9-10

Pasvarstykime apie Kristaus mirtį. Štai, pavyzdžiui, žymaus amerikiečių veikėjo Danielio Websterio biografijoje 863 puslapiai skirti jo kar...


Apvalyti Kristaus krauju


Tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes. Apreiškimo Jonui 1,5

Kraujas Biblijoje minimas 460 kartų. Naujajame Testamente Jėzus apie savo kraują kalba 14 kartų. Kodėl? Todėl, kad praliedamas savo kraują,...


Pasaulio šviesa


VIEŠPATS mano šviesa ir išgelbėjimas... Psalmynas 27,1

Po Peterio Milne‘o paveikslu, kabančiu jo įsteigtoje bažnyčioje Naujųjų Hebridų Nguno saloje, parašyti tokie žodžiai: „Kai Jis atėjo, švies...


Didžiausias nusižeminimas


Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Mato 23,12

Beveik kiekviename Biblijos pasakojime (kaip ir gyvenime) pasipūtimas dažniausiai siejamas ne su sėkme, o priešingai – su nesėkme. Dažnai g...


Tešviečia jūsų šviesa...


[...] atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą... Jono 3,19

Pasaulio bėdas galima nusakyti vienu sakiniu: „Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“. Prisikėlimo šviesa šviečia, bet žmonės atsisa...


Būkite jautrūs


Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. 1 Jono 4,8

Jėzus verkė prie bičiulio kapo. Jis gedėjo dėl Jeruzalės, nes Jam buvo gaila miesto, praradusio susidomėjimą ir nustojusio vertinti Dvasios...


Beribė Dievo meilė


Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Jono 1,12

Kas galėtų apibūdinti ar išmatuoti Dievo meilę? Dievas yra meilė. Tačiau tai nereiškia, kad viskas saldu, gražu ir kad Dievas nebaus už nuo...


Jėzus niekada nesikeičia


Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Hebrajams 13,8

Biblija skelbia: „Kaip žmonėms skirta kartą mirti...“ Tokie žodžiai tūlam skamba baisiai ir beviltiškai. Šimtai filosofijų ir religijų suku...


Tyra širdis


... išsilaikyk tyras. 1 Timotiejui 5,22

Fariziejai nebuvo laimingi žmonės. Jų kaktos būdavo nuolatos surauktos, nervai įtempti, viltys sužlugdytos. Jie nuolatos apmaudaudavo, buvo...


Surinktas turinys