Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Išgelbėjimas ar išsigelbėjimas?


Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį. Patarlių 14,12

Žmonėms atrodo visai logiška ir suprantama, kad turėtų būti koks nors išsigelbėjimas, kurį jie įstengtų įgyvendinti patys. Žmogus galvoja, ...


Sielos reikalavimai


Tada Viešpats vedžios tave, pasotins tavo sielą sausros metu... Izaijo 58,11 (K. Burbulio vert.)

Siela reikalauja ne mažiau dėmesio, nei kūnas. Jai būtinai reikia bendravimo ir bendrystės su Dievu. Jai reikia garbinimo, ramybės ir apmąs...


Vidinė kova


Puikybė apima prieš žūtį, įžūlumas – prieš nesėkmę. Patarlių 16,18

Dovydas, senosios Izraelio karalystės valdovas, susidūrė su dideliais sunkumais. Krašte buvo kilusi suirutė, karalystė buvo vidinių kovų dr...


Formavimas


Jei mes su Kristumi kenčiame ir numirėme, tai jau esame pradėję gyventi su juo danguje. 2 Timotiejui 2,11 (TLB)

Turiu vieną bičiulį, kuris Didžiosios depresijos metais neteko darbo, turto, žmonos ir namų. Tačiau jis užsispyręs laikėsi savo tikėjimo – ...


Sandora su akimis


[...] išsilaikyk tyras. 1 Timotiejui 5,22

Kažkas yra pasakęs: „Pirmo žvilgsnio gal ir neišvengsi, bet antras – jau nuodėmė.“ Jėzus tvirtino, kad žmogus amoralumui gali pasiduoti žvi...


Dievui patinka tikėjimas


Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Hebrajams 11,6

Mūsų tikėjimas Dievui patinka užvis labiausiai. Jisai sudaro krikščioniško gyvenimo pamatą. Mes tikėjimu stovime ir tikėjimu gyvename. Diev...


Tiesa ir pramanai


[...] kad paskelbtų visai žmonijai tavo žygius ir garbingą tavo viešpatavimo spindesį. Psalmynas 145, 12

Prieš keletą metų girdėjau tokį pasakojimą apie vieną dvasininką ir jo bičiulį, kuris buvo aktorius. Aktorius pritraukdavo didžiules minias...


Duoti ir imti


Malonė visiems, kurie myli mūsų Viešpatį Jėzų Kristų negęstančia meile. Efeziečiams 6,24

Gyvenime žmones sieja skirtingi santykiai ir ryšiai. Esama santykių, kai dera išlaikyti tam tikrą atstumą, elgtis santūriai. Kai žmones sie...


Gyvenimo kelionės pabaiga


Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas Viešpatį. 2 Korintiečiams 5,8

Kartą vienas mažas berniukas važiavo traukiniu nepaprastai karštą vasaros dieną. Traukinyje buvo labai tvanku ir keleiviai jautėsi baisiai ...


Santuokos šventumas


Ak, kaip man reikia Tavo pagalbos, Dieve, savo namuose (šeimoje). Psalmynas 101, 2 (TLB)

Per jungtuvių ceremoniją, jau po įžadų davimo, dvasininkas iškilmingai paskelbia: „Ką tad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria.“ Argi Diev...


Surinktas turinys