Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Geri dalykai brangiai kainuoja


Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį! Jono 16,33

Nesitikėkite, kad gyvenimas bus rožėmis klotas. Jei tikėsitės lengvo ir paprasto gyvenimo, jums neišvengiamai teks nusivilti. Jei nagrinėja...


Kūrybingas Dievas


Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais. Romiečiams 8,26

Džonas Noksas visa širdimi troško savo tėvynės išganymo. Jis karštai meldėsi, prašydamas Viešpaties: „Duok man Škotiją arba mirsiu.“ Už nuo...


Dievo slėpiniai


[...] kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe. 1 Korintiečiams 2,5

Žodžiai „slėpinys“ ir „paslaptis“ Šv. Rašte sutinkami dažnai. Mokslui jau pavyko įminti kai kurias praeities paslaptis. Kitos paslaptys tai...


Kas yra sąžinė?


[...] turėdami gryną sąžinę... 1 Petro 3,16

Kas yra sąžinė? Tai Dievo duotas vidinis balsas, kuris prabyla, kai ką nors darome ne taip, kaip reikia. Sąžinė yra seklys, sekantis kiekvi...


Neaprėpiamas Dievas


Viešpats, tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje: jis noriai džiaugsis tavimi, atnaujins tave mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas... Sofonijo 3,17

Jei milijonai pasaulio gyventojų susirinktų paplūdimyje prie vandenyno ir ištiesę rankas kiekvienas pasisemtų jo vandens, vandenynas išlikt...


Artimui parodytas gailestingumas


Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. [...] Mes turime tokį jo įsakymą, kad kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį. 1 Jono 4, 7. 21

Jei jums kyla noras išsiaiškinti, kaip stipriai mylite Dievą, pakanka pažiūrėti, kaip mylite savo artimą. Mūsų gailestingumas kitiems labai...


Jūs esate Dievo sukurti


[...] tie, kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus jėgas... Izaijo 40,31

Pradėti gyventi naują gyvenimą – didžiai stebinantis ir džiugus dalykas. Kristus manyje suteikia jėgų gyventi kitaip, naujai. Girdėjau tokį...


Žmogaus prigimtis


[...] kas pasitiki Viešpačiu, tas bus laimingas. Patarlių 16,20

Labai daug kas mūsų prigimtyje mus glumina. Žmonės negali įminti savo egzistencijos mįslės. Jie stebisi ir baisisi savo polinkiu į pikta, p...


Gimimas iš naujo arba atgimimas


Kadaise gyvenome, piktos, niekingos prigimties vedini [...] bet Dievas, apstus gailestingumo, grąžino mums gyvenimą, kai prikėlė Kristų iš mirties. Efeziečiams 2,3-4 (TLB)

Istorija primena apie laikotarpį, kai bėdos,verčiančios laužyti galvą šiandien, buvo užgriuvusios jaunuolių kartą, gyvenusią I a. po Kr. Ji...


Dievo meilė


Išsilaikykite Dievo meilėje... Judo 1,21

Biblija apreiškia faktą, kad Dievas yra meilė. Daugelis neteisingai suvokia šią Dievo charakterio savybę. Tai, kad Dievas yra meilė, nereiš...


Surinktas turinys