Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Atsidavimas ir tikslas


[...] tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltyje... Romiečiams 12,11-12

Sulig kiekviena nauja karta žmonija vis labiau įjunksta į dalykus, kurie malšina gyvenimo skausmus ir nepatogumus. Pasinėrę į nereikšmingas...


Mylėkime žygiais, ne vien žodžiais


Rodykime meilę artimui ne vien žodžiais, bet ir darbais. Savo meilę reikškime veiksmais ir elgesiu. 1 Jono 3,18 (TLB)

Biblija skelbia, kad sekantys Kristumi turi mylėti vieni kitus taip, kaip Dievas pamilo mus, kai siuntė savo Sūnų mirti ant kryžiaus. Kai a...


Iš tikėjimo užgimę darbai


Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui... Efeziečiams 6,7

Tikras tikėjimo ženklas nėra žodinis išpažinimas ar apeigų laikymasis, o toks gyvenimas, kuriame palikta apsčiai vietos tarnystei Dievui ir...


Dievo vedimas


Taigi įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Galatams 3,24

Jau duodamas įstatymą, Dievas žinojo, kad žmogui nepavyks jo laikytis ir tobulai vykdyti įsakymų. Dauguma žmonių tas faktas trikdo. Jie spė...


Nuosavas teisumas


[...] mūsų teisūs darbai – lyg suteršti skudurai... Izaijo 64,6

Biblija moko, kad nuosavas mūsų teisumas nė iš tolo neprilygsta dieviškajam standartui. Dievo akyse jis, kaip sako Izaijas, yra lyg suteršt...


Išradingas gyvenimas vardan Kristaus


Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile... Romiečiams 12,10

Gyvendami dėl Kristaus, nebijokite pasitelkti fantaziją, išradingai ir kūrybingai gyvenkite kasdienį savo gyvenimą. Jei atvirai, tai nemenk...


Dievas aprūpina


Jūs vadinate mane Mokytoju ir Viešpačiu, ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jono 13,13

Šv. Dvasia niekados neves jūsų prieš Dievo valią ir nevers daryti to, kas prieštarautų Jo Žodžiui. ...


Jis keičia mus


... kad, kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos slėpinį. Efeziečiams 6,19

Žodis „slėpinys“ reiškia paslaptį, kurios nepajėgia įminti žmogaus protas ir sukauptos žinios. Dievo slėpiniai glumina netikinčius, o tikin...


Kai pristingame išminties


Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Mato 24,35

Laikas nestovi vietoje. Laikrodis tiksi, jo rodyklė tuoj rodys vidurnaktį. Žmonijai greit išmuš paskutinioji. Kuriuo keliu pasuksime? Ar pa...


Dievo numatytas tikslas


Iš jo [Dievo], per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Romiečiams 11,36

Ar jums kada nors teko spėlioti, dėl ko Dievas jums leido ateiti į šį pasaulį? Koks tikslas ir kokia prasmė? Dievas leido tam nutikti todėl...


Surinktas turinys