Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Pasitenkinimas


Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios. Apaštalų darbų 13,52

Biblija kalba apie tris pasitenkinimo rūšis. Kūniškų geidulių tenkinimas Biblijoje apibūdinamas kaip nuodėmingas ir kenksmingas. Esama ir g...


Nesirūpinkite!


Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Kolosiečiams 3,16

Krikščionys raginami džiaugtis. O kad galėtume tai daryti, tereikia prisiminti visus tuos puikius dalykus, kuriuos Dievas yra dėl mūsų pada...


Kur jūsų lobis?


Verčiau kraukitės lobį danguje... Mato 6,20

Dauguma jaunų žmonių savo gyvenimą kuria ant materializmo pamato. Įdomu tai, kad mūsų šalyje (JAV – vert. past.) žmonės jaučia didžiulį ne...


Meskite savo rūpesčius ant Jo


Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: jie nei sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? Mato 6,26

Kartą besidarbuodami britų geležinkelininkai po bėgiais aptiko strazdo lizdelį. Paaiškėjo, kad patelė ramiausiai sau perėjo vaikelius, virš...


Teisumo troškimas


Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Apreiškimo 21,6

Dievas sako, kad teisumo sulauks tik tie, kurie jo trokšta. Dievas savo dangišką maną beria ne kur papuola. Jūs turite trokšti jos labiau u...


Apie gamtos stebuklus ir kitus dalykus


O visa, kas kitados parašyta [Šv. Rašte], mums pamokyti parašyta... Romiečiams 15,4

Gamtos pasaulyje veikia Dievo nustatyti dėsniai, ir mes galime juos stebėti. Ar jums kada nors yra tekę giedrą naktį užversti galvą ir steb...


Išminties pradžia


Jo [Dievo] dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi... 1 Korintiečiams 1,30

Esu įsitikinęs, kad žmogui svarbu baigti mokslus, verta siekti išsilavinimo, tačiau nevalia jo paversti savo dievaičiu. Johnas Dewey‘is išs...


Gyvenimą keičianti jėga


Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų mūsų Viešpats tiek mums gyviems esant, tiek mums numirus. Romiečiams 14,9 (TLB)

Biblija ne kartą pabrėžia ir užtvirtina faktą apie Kristaus kūnišką prisikėlimą. ...


Sielos skurdas


Deja, mano tauta paika! Manęs jie nepažįsta! Jeremijo 4,22

Koks apgailėtinas žmogus, kurio reikmė tiesiog akis kitiems bado, bet pats jis to nepastebi. Ar prisimenate Samsoną? Stovėdamas Soreko slėn...


Neužtarnauta pagalba iš Dievo


Jūs juk esate išgelbėti malone... Efeziečiams 2,8

Malonė – tai neužtarnauta pagalba iš Dievo, nepelnyta Dievo paslauga žmogui. Vien Naujajame Testamente šį žodį sutinkame daugiau kaip 170 k...


Surinktas turinys