Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Jo meilės slėpinys


Amžina meile aš pamilau tave... Jeremijo 31,3

Jokia žmogiška patirtis negali iliustruoti Dievo teikiamo teisumo, kylančio iš begalinės Jo meilės. Tai slėpinys, didelė paslaptis - protu ...


Dievo išrinktieji


Taigi jūs, kurie esate išrinkti Dievo, suteikusio jums naują gyvenimą... Kolosiečiams 3,12 (TLB)

Šiuolaikiniai autoriai daug rašo apie mūsų laikais vyraujantį pesimizmą. Daugelis jų iš nevilties nuleidžia rankas ir sako: „Žmogus neturi ...


Gydyti artimo skaudulius


Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje... 1 Jono 2,10

Vargu, ar ryškiausiu mūsų laikų bruožu galėtų būti jautrumas artimui. Atrodo, kad mes užsiauginome storą odą ir esame gana užkietėję aplink...


Dievas laiką parenka tobulai


[...] kad galėtumėte suvokti Dievo valią – kas gera, tinkama ir tobula. Romiečiams 12,2

Dievas turi konkrečių užmojų kiekvienam krikščioniui. Kiekviena situacija, įvairios aplinkybės, kiekvienas likimo vingis yra jūsų labui. Di...


Dievas sukūrė tave!


O mūsų bendravimas yra su Tėvu ir su jo Sūnumi Jėzumi Kristumi. 1 Jono 1,3

Dievas sukūrė tave! Tu padarytas pagal Jo paveikslą! Sukurtas pagal paties Kūrėjo atvaizdą ir pavidalą! Ir Dievas tave sukūrė ne šiaip sau,...


Gyvenimą keičianti jėga


Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Galatams 2,20

Vieną gražią dieną aš tiesiog tikėjimu nusprendžiau rimtai priimti Jėzaus Kristaus žodžius. Grynai protinėmis pastangomis to padaryti nebūč...


Galia prieš nuodėmę


Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais (natūralius piktus geismus ir polinkius – TLB). Galatams 5,24

Jėgų nugalėti ir iškovoti pergalę mes be paliovos semiamės iš Kristaus. Biblija niekur nemoko, kad nuodėmė visiškai ištrinama iš krikščioni...


Grąžinti tai, kas Jo


Bet jei kas tartųsi esąs krikščionis, turėtų užtektinai pinigų pragyventi ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį nepadėtų jam, tai kaip jame pasiliks Dievo meilė? 1 Jono 3,17 (TLB)

Ko gero, sunkiausia žmogui atiduoti pinigus, nes jie simbolizuoja mūsų sugaištą laiką, energiją, talentus – žodžiu, visa asmenybė tarsi pav...


Apvalanti Kristaus jėga


Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas [...] pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus [...] nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, idant tarnautume gyvajam Dievui. Hebrajams 9,13-14

Kaltės jausmas ir sąžinės priekaištai žmogų vargina. Psichologai gali tai įvardyti kaip kaltės kompleksą ir mėginti proto išvedžiojimais pa...


Bendruomeninio šlovinimo svarba


Nepraleiskime savųjų susirinkimų... Hebrajams 10,25

Nesiginčysiu, gamta išties įkvepia žmogų mąstyti apie Dievą. Dovydas sako: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų ...


Surinktas turinys