Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Ar malda daro įtaką Dievui? - 2 dalis

Temos:

Jokūbo laiške 5-o skyriaus 16-oje eilutėje aiškiai parašyta: „Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda“. Ar kada nors abejojote šiais apaštalo Jokūbo žodžiais? Jei Dievas viską žino, mato ir valdo, kaip mūsų malda gali Jį paveikti? Juk Jis jau žino, kas įvyks. Jei šie klausimai trukdo jums melstis, likite su mumis. Klausydami šios laidos išgirsite atsakymus į opius klausimus ir įgysite drąsos uoliai melstis.Rašto vietos: Mato 7, 7-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ar malda daro įtaką Dievui? - 1 dalis

Temos:

Šventajame Rašte esame nuolat raginami atsidėti maldai, būti kantrūs net ir tuomet, kai tarsi niekas nevyksta, ir sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis nepaliauti melstis. Kodėl Viešpats uoliai ragina tikinčiuosius praleisti laiką kartu su Juo maldoje?

Atsakymas į šį klausimą nėra vienareikšmiškas. Laikas, praleistas dviese su Dievu, yra daugiau nei vien būdas gauti iš Jo tai, ko norime. Jis turėtų tapti mūsų galios šaltiniu siekiant gyventi veiksmingai, prasmingai ir laimingai. Likite su mumis ir sužinosite, kokią galią turi karšta teisiojo malda.

Rašto vietos: Mato 7, 7-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Panašūs į Jėzų


Šioje laidoje toliau tęsiame ciklą PADRĄSINANTI ŽINIA NUO KRYŽIAUS. Šioje laidoje kalbėsime apie panašėjimą į Jėzų.

Naujai įtikėjusiems ši žinia suteiks tvirtą pamatą, kuriuo jie galės grįsti savo tikėjimą, pasitikėjimą ir viltis. Skaitydami Dievo žodį nesiliaujame liudiję Dievo ištikimybės ir amžino išpirkimo plano, kuriuo Jis mums suteikė pasirinkimo laisvę. Patikėję pakaitine Kristaus auka ant kryžiaus galime priimti dangiškojo Tėvo meilę ir atleidimą, išpirkimą, sutaikymą, išteisinimą, nukryžiavimą ir išaukštinimą.

Rašto vietos: Romiečiams 5, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūs pašlovintas


Šioje laidoje dėmesį sutelksime į tai, kas įvyko ant Golgotos kryžiaus ir kalbėsime apie tai, kad Dievas mus myli tokius, kokie iš tiesų esame. Atidžiai klausydami šios laidos suprasime, kad mums atleista, esame išpirkti, išteisinti, sutaikyti ir nukryžiuoti drauge su Kristumi. Pasilikite su mumis, kad Dievo žodžio tiesos užimtų reikšmingą vietą jūsų širdyje. Jei atnaujinsite savo protą Dievo žodžiu, jis pakeis jūsų gyvenimą.Rašto vietos: Romiečiams 8, 29-39;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūs - nukryžiuotas

Temos:

Ko jūsų gyvenime daugiau - pralaimėjimų ar pergalių? O gal ir dabar negalite atsigauti po dvasinio pralaimėjimo? Ar manote, kad pergalė ir triumfas gyvenime tik menkas ir žiaurus pokštas? Šioje laidoje girdėsite biblines tiesas, kad galite iškovoti pergalę ir patirti džiaugsmą įveikdami savo baimes ir visiems būdingas nesėkmes.

Rašto vietos: Galatams 2, 20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūs išteisintas


Dievo akyse esame priimtini, mylimi, išpirkti, sutaikyti ir išteisinti. Klausydami šios laidos sužinosite, jog būdamas Dievo vaiku galite džiaugtis nauju gyvenimu ir įgyti Jo teikiamų privalumų.

Šiose laidose siekiame parodyti turtus ir laisvę, kurie mums priklauso dėl mūsų santykių su Dievu per tikėjimą Jo Sūnumi Jėzumi Kristumi. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad ESAME IŠTEISINTI.

Rašto vietos: Romiečiams 5, 1-2; 5,8-10; 5,17; 5,19; 5,21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūs sutaikytas


Pastarosiose mūsų laidose studijuodami svarbius krikščioniško gyvenimo aspektus, atrandame nuostabių dalykų. Neseniai kalbėjome apie tai, kad mūsų tarnystės Viešpačiui pamatas yra žinia, jog Jis mus myli tokius, kokie iš tiesų esame. Dievas pirmas žengė žingsnį mūsų link, nes Jis mus myli. Šioje laidoje kalbėsime apie praktinę sutaikymo reikšmę.Rašto vietos: 2 Korintiečiams 5, 17-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūs atpirktas

Temos:

Jėzus Kristus mirdamas ant kryžiaus visiems Juo tikintiesiems suteikė nuostabią dovaną. Tikimės, kad klausant šių laidų ciklo jūsų tikėjimas tvirtėja.

Šioje laidoje dėmesį sutelksime į tai, ką reiškia būti išpirktiems. Mūsų dienomis ši sąvoka nelabai vartojama, tačiau yra labai reikšminga ir suteikia įžvalgos, kas įvyko ant Golgotos kryžiaus. Labiausiai trokštame, kad klausydami šios dienos žinios suprastumėte, jog esate Dievo vaikai, augtumėte pažinimu ir taptumėte tuo, kuo turite būti. Tad pasilikite su mumis ir atidžiai paklausykite.

Rašto vietos: Efeziečiams 1, 3-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jums atleista

Temos:

Šioje laidoje kalbėsime apie krikščioniško tikėjimo pagrindus. Kristaus mirtis ant kryžiaus yra mūsų atleidimo pamatas.

Kokį palengvėjimą suteikia mintis, jog mums nereikia iš pradžių pasitaisyti, kad Dievas mus pamiltų. Jis mus myli tokius, kokie esame. Dievo malonės užtenka visiems.

Kai suvoksime, jog Dievas mus myli tokius, kokie esame, priimsime Jo atleidimą, kurį Jis visiems siūlo veltui. Tokia šios dienos žinia, tad pasilikite su mumis ir atidžiai paklausykite.

Rašto vietos: Kolosiečiams 2, 9-15;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievas jus myli tokį, koks esate


Šioje laidoje pradedame aštuonių laidų ciklą, kuris vadinasi PADRĄSINANTI ŽINIA NUO KRYŽIAUS. Klausydami šios žinios įgysite drąsos, nes joje apstu Šventojo Rašto tiesų. Nepraleiskite nė vienos laidos, ir sužinosite, kad jums atleista, esate išpirktas, sutaikytas, nuteisintas, nukryžiuotas, pašlovintas ir tampate panašus į Jėzų.

Šį laidų ciklą pradėsime žinia, kad DIEVAS JUS MYLI TOKĮ, KOKS ESATE.

Rašto vietos: Romiečiams 5, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys