Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Nuodėmės šaknys


Tačiau visa mes lengvai nugalime per tą [Kristų], kuris mus pamilo. Romiečiams 8,37

Pagrindinė pasaulio bėda susijusi ne tik su visuomenėje įsigalėjusia socialine nelygybe, išsimokslinimo stoka ar fiziniu badu. Juk visi pas...


Dievo suteikiamas aprūpinimas


Mes juk žinome, kad, mūsų žemiškosios padangtės būstui [palapinei] suirus [t. y. mums mirus], mūsų laukia Dievo pastatas [naujas kūnas], ne rankomis statyti amžinieji namai danguje. 2 Korintiečiams 5,1 (TLB)

Mirtis krikščioniui reiškia perėjimą gyventi iš palapinės į namą. Čia, žemėje, mes esame tiktai kaip kokie klajūnai, besiglaudžiantys laiki...


Kaip viskas bus danguje?


Nieko prakeiktino nebebus. Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas, ir jo tarnai garbins jį. Apreiškimo 22,3

Biblija sako, kad danguje mes įgysime tokio supratimo ir žinių, kokių negalime įgyti žemėje. Jau būdamas senas žmogus seras Izaokas Niutona...


Pasitenkinimas


Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios. Apaštalų darbų 13,52

Biblija kalba apie tris pasitenkinimo rūšis. Kūniškų geidulių tenkinimas Biblijoje apibūdinamas kaip nuodėmingas ir kenksmingas. Esama ir g...


Nesirūpinkite!


Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Kolosiečiams 3,16

Krikščionys raginami džiaugtis. O kad galėtume tai daryti, tereikia prisiminti visus tuos puikius dalykus, kuriuos Dievas yra dėl mūsų pada...


Kur jūsų lobis?


Verčiau kraukitės lobį danguje... Mato 6,20

Dauguma jaunų žmonių savo gyvenimą kuria ant materializmo pamato. Įdomu tai, kad mūsų šalyje (JAV – vert. past.) žmonės jaučia didžiulį ne...


Meskite savo rūpesčius ant Jo


Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: jie nei sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? Mato 6,26

Kartą besidarbuodami britų geležinkelininkai po bėgiais aptiko strazdo lizdelį. Paaiškėjo, kad patelė ramiausiai sau perėjo vaikelius, virš...


Teisumo troškimas


Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Apreiškimo 21,6

Dievas sako, kad teisumo sulauks tik tie, kurie jo trokšta. Dievas savo dangišką maną beria ne kur papuola. Jūs turite trokšti jos labiau u...


Apie gamtos stebuklus ir kitus dalykus


O visa, kas kitados parašyta [Šv. Rašte], mums pamokyti parašyta... Romiečiams 15,4

Gamtos pasaulyje veikia Dievo nustatyti dėsniai, ir mes galime juos stebėti. Ar jums kada nors yra tekę giedrą naktį užversti galvą ir steb...


Išminties pradžia


Jo [Dievo] dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi... 1 Korintiečiams 1,30

Esu įsitikinęs, kad žmogui svarbu baigti mokslus, verta siekti išsilavinimo, tačiau nevalia jo paversti savo dievaičiu. Johnas Dewey‘is išs...


Surinktas turinys