Amžinybė


[...] šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe... Romiečiams 8,18


Niekur Biblijoje neparašyta, kad krikščionys gali kaip nors išsisukti nuo įvairių pasaulį užgriūvančių sunkumų, suspaudimų ar gamtinių nelaimių. Tačiau Biblija moko, kad krikščionis sunkumus, krizes, negandas ir asmeninę kančią gali pasitikti su antgamtine jėga, kokios neturi be Kristaus gyvenantis žmogus. Ankstyvųjų laikų krikščionys patirdavo širdies džiaugsmą didžiausių sunkumų ir negandų akivaizdoje: jiems kentėjimas dėl Kristaus buvo ne našta ar nelaimė, o didžiausia garbė, bylojanti, kad Kristus palaikė juos vertais paliudyti apie save per jų kančią. Jie nepamiršo, ką dėl jų išgelbėjimo teko iškentėti pačiam Kristui. Kentėjimas dėl Jo vardo veikiau buvo laikomas dovana nei kryžiumi. Krikščionys gali džiaugtis suspaudime. Jie į viską gali pažvelgti pro amžinųjų vertybių prizmę. Sunkiam metui užėjus, tikinčiųjų žvilgsnis siekia toliau negandų – jų akys mato dangaus šlovę. Mintis apie ateities gyvenimą su jo teikiamomis prerogatyvomis ir džiaugsmais padeda ištverti dabartinius sunkumus, jie tampa lengviau pakeliami, ateina supratimas apie jų laikinumą, praeinamumą.


Dienos malda

Tėve, padėk man žvelgti toliau mūsų amžiuje siaučiančių negandų ir nelaimių. Padėk išlaukti danguje mums paruošto paveldo.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Amžinybė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.