Mylėkime vieni kitus


O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. 1 Jono 1,7

 


Kartą man parašė vienas vyriškis iš Šarlotės miesto (Š. Karolinos valst.). Savo laiške jis pasakojo, kad prieš mūsų evangelizacinį susirinkimą, kurį buvome surengę tame mieste, jis jautė baisią neapykantą, buvo pilnas kartėlio ir labai priešiškai nusiteikęs kitų rasių žmonių atžvilgiu. Jis net buvo įsiliejęs į vienos ekstremistinės organizacijos veiklą ir visai rimtai galvojo griebtis smurto. Į mūsų evangelizacinį tarnavimą vyriškis atėjo grynai iš smalsumo ir vieną vakarą įtikėjo ir atgailavo. Vėliau jis liudijo štai ką: „Pagieža, neapykanta, pikta valia ir neigiami išankstiniai nusistatymai beregint išgaravo. Netrukus aš jau sėdėjau kambarėlyje šalia... kitos rasės sielovadininko! Apsiašarojęs laikiau sučiupęs ranką žmogaus, kurio keliomis valandomis anksčiau būčiau baisiausiai neapkentęs. Rasinės problemos man buvo išspręstos. Šiandien suvokiu, kad myliu visus žmones, nepaisant jų odos spalvos.“ Vien tiktai Kristus gali išspręsti sudėtingas šiandien pasaulyje iškilusias rasines problemas. Kol visų tautų ir rasių žmonės nepriims Kristaus kaip savo Gelbėtojo, tol neturės gebėjimo pamilti vieni kitus. Kristus gali suteikti antgamtinės meilės, įgalinančios mus mylėti žmones, kurių šiaip neįstengtume mylėti.


Dienos malda

Dangiškas Tėve, pripildyk mane antgamtinės Jėzaus meilės, kad galėčiau bendrauti su žmonėmis, kurių savo jėgomis pamilti neįstengčiau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Mylėkime vieni kitus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.