Biblija (Šventasis Raštas)

1
Dovydas su vyresniaisiais paskyrė Asafo, Hemano ir Jedutūno sūnus skambinti psalteriais, arfomis ir cimbolais. Šiam tarnavimui buvo paskirti muzikantai.
2
Asafo palikuonių buvo keturi: Zakūras, Juozapas, Netanija ir Asarela. Jiems vadovavo Asafas, laikydamasis karaliaus nurodymų.
3
Jedutūno palikuonys: Gedalijas, Ceris, Izaijas, Šimis, Hašabija ir Matitijas. Jiems vadovavo jų tėvas Jedutūnas; jie skambino arfomis, garbindami Viešpatį ir dėkodami Jam.
4
Hemano palikuonys: Bukijas, Matanijas, Uzielis, Šebuelis ir Jerimotas, Hananija, Hananis, Elijata, Gidaltis ir Romamti Ezeras, Jošbekaša, Malotis, Hotyras, Mahazijotas.
5
Visi jie buvo Hemano, karaliaus regėtojo, sūnūs pagal Dievo žodį, kad išaukštintų jo ragą. Dievas davė Hemanui keturiolika sūnų ir tris dukteris.
6
Jie visi, tėvui vadovaujant, giedojo Viešpaties namuose, pritariant cimbolams, arfoms ir psalteriams pagal karaliaus nurodymą Asafui, Jedutūnui ir Hemanui.
7
Jų skaičius kartu su broliais buvo du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni. Jie buvo išmokyti giesmių Viešpačiui ir įgudę.
8
Jie metė burtus dėl tarnavimo tvarkos: kaip mažas, taip ir didelis, kaip mokytojas, taip ir mokinys.
9
Pirmasis burtas teko Juozapui iš Asafo giminės. Antras-Gedalijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
10
Trečias-Zakūrui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
11
Ketvirtas-Icriui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
12
Penktas-Netanijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
13
Šeštas-Bukijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
14
Septintas-Jesarelai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
15
Aštuntas-Izaijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
16
Devintas-Matanijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
17
Dešimtas-Šimiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
18
Vienuoliktas-Azareliui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
19
Dvyliktas-Hašabijai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
20
Tryliktas-Subaeliui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
21
Keturioliktas-Matitijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
22
Penkioliktas-Jeremotui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
23
Šešioliktas-Hananijai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
24
Septynioliktas-Jošbekašai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
25
Aštuonioliktas-Hananiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
26
Devynioliktas-Maločiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
27
Dvidešimtas-Elijatai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
28
Dvidešimt pirmas-Hotyrui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
29
Dvidešimt antras-Gidalčiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
30
Dvidešimt trečias-Mahazijotui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
31
Dvidešimt ketvirtas-Romamti Ezerui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.