Biblija (Šventasis Raštas)

1
Šie yra Izraelio šeimų vyresnieji, kariuomenės būrių vadai ir karaliaus valdininkai. Tie būriai keisdavosi kas mėnesį. Kiekviename būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai vyrų.
2
Pirmojo mėnesio būrio vyresnysis-Jašobamas, Zabdielio sūnus. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
3
Jis buvo iš Pereco vaikų, vyriausiasis iš visų pirmo mėnesio vadų.
4
Antrojo mėnesio būrio vyresnysis-ahoachas Dodajas. Jo būryje vadas buvo ir Miklotas. Iš viso būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
5
Trečiojo mėnesio kariuomenės vyresnysis-vyriausiojo kunigo Jehojados sūnus Benaja. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
6
Jis buvo vyriausiasis tarp trisdešimties karžygių. Jo būryje buvo jo sūnus Amizabadas.
7
Ketvirtojo mėnesio-Joabo brolis Asaelis, o po jo-Zebadija, jo sūnus. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
8
Penktojo mėnesio-izrachas Šamhutas. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
9
Šeštojo mėnesio-Ikešo sūnus Ira, tekojietis. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
10
Septintojo mėnesio-efraimas Helecas iš Pelojos. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
11
Aštuntojo mėnesio-hušietis Sibechajas iš zerachų. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
12
Devintojo mėnesio-anatotietis Abiezeras iš Benjamino. Jo būryje buo dvidešimt keturi tūkstančiai.
13
Dešimtojo mėnesio-netofietis Mahrajas iš zerachų. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
14
Vienuoliktojo mėnesio-Benaja iš Piratono, efraimas. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
15
Dvyliktojo mėnesio-netofietis Heldajas iš Otnielio. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
16
Izraelio giminių vyresnieji: rubenams-Zichrio sūnus Eliezeras; simeonams-Maakos sūnus Šefatijas;
17
levitams-Kemuelio sūnus Hašabija, aaronitams-Cadokas;
18
Judui-Elihuvas, vienas iš Dovydo brolių; Isacharui-Mykolo sūnus Omris;
19
Zabulonui-Abdijo sūnus Isšmajas; Naftaliui-Azrielio sūnus Jerimotas;
20
efraimams-Azazijo sūnus Ozėjas; pusei Manaso giminės-Pedajo sūnus Joelis;
21
pusei Manaso giminės Gileade-Zacharijo sūnus Idojas; Benjaminui-Abnero sūnus Jaasielis;
22
Danui-Jerohamo sūnus Azarelis. Šitie buvo Izraelio giminių kunigaikščiai.
23
Dovydas neskaičiavo tų, kurie buvo dvidešimties metų ir jaunesni, nes Viešpats buvo pažadėjęs padauginti Izraelį kaip žvaigždes danguje.
24
Cerujos sūnus Joabas buvo pradėjęs skaičiuoti izraelitus, bet nebaigė, nes Izraelis už tai buvo nubaustas. Šis skaičiavimas nepateko į karaliaus Dovydo metraščius.
25
Karaliaus turtus saugojo Adielio sūnus Azmavetas. Tuos gi turtus, kurie buvo miestuose, kaimuose ir bokštuose-Uzijo sūnus Jehonatanas;
26
lauko darbus prižiūrėjo Kelubo sūnus Ezris;
27
vynuogynus-Šimis iš Ramos; vyno atsargas-šefamietis Zabdis;
28
alyvmedžius ir figmedžius, augusius Šefeloje,-gederietis Baal Hananas; aliejaus sandėlius-Joasas;
29
galvijus, kurie ganėsi Šarone,- šaronietis Šitrajas; galvijus slėniuose-Adlajo sūnus Šafatas;
30
kupranugarius-izmaelitas Obilas; asilus-meronotietis Jechdijas;
31
avis ir ožkas-hagaras Jazizas. Šitie buvo karaliaus Dovydo nuosavybės vyriausieji prižiūrėtojai.
32
Dovydo dėdė Jehonatanas, išmintingas ir raštingas vyras, buvo patarėjas, o Hachmonio sūnus Jehielis mokė karaliaus sūnus.
33
Ahitofelis buvo karaliaus patarėjas, o archas Hušajas buvo karaliaus draugas.
34
Po Ahitofelio buvo Benajos sūnus Jehojada ir Abjataras, o vyriausiasis karaliaus kariuomenės vadas buvo Joabas.