Biblija (Šventasis Raštas)

1
Pažvelgęs Jis pamatė turtinguosius, dedančius savo dovanas į iždinę.
2
Jis pamatė ir vieną beturtę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius.
3
Ir Jis tarė: „Iš tiesų sakau jums, ši beturtė našlė įmetė daugiau už visus.
4
Nes anie visi iš savo pertekliaus aukojo dovanų Dievui, o ji iš savo nepritekliaus įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui”.
5
Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo:
6
„Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta”.
7
Jie paklausė: „Mokytojau, kada tai įvyks? Ir koks bus ženklas, kai visa tai pradės pildytis?”
8
Jis pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis mano vardu, ir sakys: ‘Tai Aš!’ ir: ‘Atėjo metas!’ Neikite paskui juos!
9
O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite, nes visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas”.
10
Ir dar jiems sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę.
11
Įvairiose vietose bus didelių žemės drebėjimų, badmečių, marų, bus baisių įvykių ir didelių ženklų iš dangaus.
12
Bet prieš tai jie pakels prieš jus rankas ir dėl mano vardo jus persekios, tempdami į sinagogas ir kalėjimus, ves pas karalius ir valdytojus.
13
Tai bus jums proga liudyti.
14
Taigi įsidėkite sau į širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės,
15
nes Aš jums duosiu tokios iškalbos ir išminties, kad nė vienas jūsų priešininkas negalės nei atsispirti, nei prieštarauti.
16
Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos iš jūsų jie žudys.
17
Būsite visų nekenčiami dėl mano vardo.
18
Tačiau nė plaukas nuo jūsų galvos nenukris.
19
Savo ištverme išlaikykite savo sielas”.
20
„Kai pamatysite Jeruzalę supamą kariuomenės, žinokite, jog prisiartino jos sunaikinimas.
21
Tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas mieste-teišeina iš jo, kas apylinkėse-tenegrįžta.
22
Nes tai bus bausmės dienos, kad išsipildytų visa, kas parašyta.
23
Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis! Nes baisi nelaimė ir rūstybė ištiks šitą tautą.
24
Žmonės kris nuo kalavijo ašmenų ir bus išvaryti nelaisvėn į visas tautas, o Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagonių laikai”.
25
„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje blaškysis sielvarto slegiamos tautos, jūrai baisiai šniokščiant ir šėlstant.
26
Žmonės sustings iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sudrebintos.
27
Tada jie išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su jėga ir didžia šlove.
28
Kai tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes artėja jūsų atpirkimas”.
29
Ir Jis jiems pasakė palyginimą: „Stebėkite figmedį bei visus kitus medžius.
30
Kai jie ima sprogti, jūs patys matote ir žinote, kad vasara jau arti.
31
Taip pat pamatę visa tai vykstant, žinokite, kad arti yra Dievo karalystė.
32
Iš tiesų sakau jums: ši karta nepraeis, iki visa tai įvyks.
33
Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.
34
Saugokitės, kad jūsų širdys nebūtų apsunkintos nesaikingumo, girtavimo ir gyvenimo rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai.
35
It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus.
36
Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad būtumėt palaikyti vertais išvengti visko, kas įvyks, ir stoti prieš Žmogaus Sūnų”.
37
Taip Jėzus dienomis mokydavo šventykloje, o naktis praleisdavo vadinamajame Alyvų kalne.
38
Ir nuo ankstyvo ryto visi žmonės rinkdavosi Jo pasiklausyti šventykloje.