Biblija (Šventasis Raštas)

1
Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir mano vainike,-tvirtai stovėkite Viešpatyje, mylimieji!
2
Aš raginu Evodiją ir raginu Sintichę būti vienos minties Viešpatyje.
3
Taip pat raginu tave, tikrasis bendradarbi, padėk toms moterims, kurios darbavosi su manimi Evangelijos labui kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai gyvenimo knygoje.
4
Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės!
5
Jūsų romumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti!
6
Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.
7
Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.
8
Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama,-apie visa, kas dora ir šlovinga.
9
Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.
10
Labai nudžiugau Viešpatyje, kad pagaliau vėl pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Jūs ir seniau rūpindavotės, bet stigo progų tai parodyti.
11
Kalbu tai ne todėl, kad stokoju, nes išmokau būti patenkintas savo būkle.
12
Esu patyręs ir skurdą, ir perteklių. Visa ko esu ragavęs: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis.
13
Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.
14
Vis dėlto jūs gerai padarėte, dalyvaudami mano varge.
15
Jūs, filipiečiai, taip pat žinote: kai, pradėjęs skelbti Evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia bažnyčia neužmezgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni.
16
Jūs mano reikalams pasiuntėte aukų vieną ir kitą kartą į Tesaloniką.
17
Aš netrokštu dovanos, bet trokštu vaisiaus, kuris augtų jūsų sąskaiton.
18
Aš esu visko gavęs ir turiu su pertekliumi. Esu visiškai aprūpintas, per Epafroditą gavęs iš jūsų kvapią dovaną, Dievui priimtiną ir patinkančią auką.
19
O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje.
20
Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius! Amen.
21
Sveikinkite kiekvieną šventąjį Kristuje Jėzuje. Jus sveikina su manimi esantys broliai.
22
Jus sveikina visi šventieji, o ypač iš ciesoriaus namiškių.
23
Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais! Amen.