Biblija (Šventasis Raštas)

1
Kas dažnai baramas, bet užkietina savo sprandą, bus staiga sunaikintas ir nebeatsigaus.
2
Kai teisieji valdo, tauta džiaugiasi, o kai valdo nedorėliai, tauta dejuoja.
3
Kas myli išmintį, džiugina tėvą, o kas susideda su paleistuvėmis, praranda turtą.
4
Teisingai valdydamas, karalius sustiprina kraštą, o kas ima kyšius, griauna jį.
5
Kas pataikauja artimui, spendžia pinkles sau.
6
Piktas žmogus įsipainioja nusikaltimuose, o teisusis gieda ir džiūgauja.
7
Teisusis atsižvelgia į beturčių teises, o nedorėlis nenori jų žinoti.
8
Niekintojai sukelia mieste neramumus, o išmintingieji nukreipia rūstybę.
9
Jei išmintingas susiginčija su kvailiu,-ar tas niršta, ar juokiasi,-nėra ramybės.
10
Kraujo trokštantis nekenčia nekaltojo, o teisieji rūpinasi jo siela.
11
Kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko.
12
Jei valdovas klauso melo, visi jo tarnai bus nedorėliai.
13
Beturtis ir sukčius turi bendra: Viešpats abiem davė šviesą akims.
14
Karaliaus, kuris teisingai teisia beturtį, sostas išsilaikys per amžius.
15
Rykštė ir pabarimas teikia išminties; vaikas, paliktas savo valiai, daro gėdą motinai.
16
Daugėjant nedorėliams, daugėja nusikaltimų; teisieji matys jų žlugimą.
17
Auklėk savo sūnų, tai jis bus tau paguoda ir tavo siela džiaugsis.
18
Be apreiškimo žūsta tauta. Palaimintas, kas laikosi įstatymo.
19
Vergo neišauklėsi žodžiais; nors jis supranta, bet nepaklauso.
20
Kvailys teikia daugiau vilties, negu žmogus, kuris skubotai kalba.
21
Vergas, lepinamas nuo mažens, galiausiai taps kaip sūnus.
22
Piktas žmogus sukelia vaidus, o ūmus žmogus dažnai nusikalsta.
23
Išdidumas pažemina žmogų, o nuolankus dvasia susilauks pagarbos.
24
Kas susideda su vagimi, nekenčia savo sielos; jis prisiekia sakyti tiesą, bet nieko nepasako.
25
Kas bijo žmonių, pakliūna į spąstus, kas pasitiki Viešpačiu, bus saugus.
26
Daugelis ieško valdovo palankumo, bet teisingumas ateina iš Viešpaties.
27
Teisusis bjaurisi neteisiuoju ir nedorėlis tuo, kuris eina tiesiu keliu.