Biblija (Šventasis Raštas)

1
Teišklauso Viešpats tave suspaudimo dieną, tesaugo tave Jokūbo Dievo vardas.
2
Tegul iš savo šventyklos tau siunčia pagalbą, tepadeda tau iš Siono.
3
Visas tavo aukas teatsimena, tepriima tavo deginamąją auką.
4
Ko trokšta tavo širdis, tau tesuteikia, teišpildo kiekvieną tavo sumanymą.
5
Mes džiaugsimės tavo išgelbėjimu, vėliavas kelsime savo Dievo vardu. Visus tavo prašymus teįvykdo Viešpats!
6
Žinau, kad Viešpats gelbsti savo pateptąjį, iš savo šventojo dangaus jį išklausė ir parėmė savo dešinės galybe.
7
Vieni pasitiki savo žirgais, kiti-kovos vežimais, o mes prisiminsime Viešpaties, savo Dievo, vardą.
8
Anie suklupo ir krito, o mes pakilome ir stovime tiesūs.
9
Išgelbėk, Viešpatie, išgirsk, Karaliau, kai šaukiamės.