Biblija (Šventasis Raštas)

1
Dieve, skubėk išlaisvinti mane! Viešpatie, skubėk man padėti!
2
Sugėdink ir pakrikdyk tuos, kurie kėsinasi į mano gyvybę! Teatsitraukia sugėdinti, kurie trokšta man pakenkti!
3
Tebėga apimti gėdos, kurie sako: „Gerai tau, gerai tau!”
4
Tesidžiaugia ir tesilinksmina Tavyje visi, kurie ieško Tavęs, ir tesako: „Didis yra Dievas!”, kurie myli Tavo išgelbėjimą.
5
Aš esu vargšas ir suvargęs; Dieve, skubėk pas mane! Mano pagalba ir išlaisvintojas Tu esi. Viešpatie, nedelsk!