Biblija (Šventasis Raštas)

1
Viešpatie, mano Dieve, Tavimi aš pasitikiu. Gelbėk mane ir išlaisvink nuo visų mano persekiotojų,
2
kad manęs jie nepagriebtų kaip liūtas, kuris drasko į gabalus, kai nėra kam gelbėti.
3
Viešpatie, mano Dieve, jei aš tai padariau, jei neteisybė yra mano rankose,
4
jei piktu atlyginau tam, kuris buvo taikoje su manimi (juk aš išlaisvinau tą, kuris be priežasties yra mano priešas),
5
tegu priešas persekioja mano sielą, mano gyvybę į žemę sutrypia, mano garbę dulkėmis paverčia.
6
Viešpatie, pakilk savo rūstybėje, stokis prieš mano priešų siautimą, pabusk dėl manęs ir teisk, kaip žadėjai.
7
Tegul aplinkui Tave susiburia tautos, Tu jų akivaizdoje sėskis į sostą.
8
Viešpats teis tautas. Teisk mane, Viešpatie, pagal mano teisumą, pagal nekaltumą, kuris yra manyje.
9
Padaryk nedorėlių užmačioms galą, o teisųjį sutvirtink. Tu ištiri širdis ir inkstus, teisusis Dieve!
10
Mano apsauga yra nuo Dievo, kuris išgelbsti tiesiaširdžius.
11
Dievas-teisingas teisėjas, Dievas kasdien rūstinasi ant nedorėlių.
12
Neatgailaujančiam Jis kardą galanda, įtempia lanką, taiko;
13
Jis paruošė jam mirties įrankius, nukreipė į jį ugnines strėles.
14
Jis pradėjo neteisybę, pastojo piktais sumanymais, pagimdė melą.
15
Jis padarė ir iškasė duobę, bet pats įgarmėjo į skylę, kurią paruošė.
16
Ant jo galvos sugrįš jo pikti sumanymai, jo smurtas kris jam ant viršugalvio.
17
Aš girsiu Viešpatį už Jo teisumą, giedosiu gyrių aukščiausiojo Viešpaties vardui.