Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kryžius - didžiausios meilės simbolis - 2 dalis

Temos:

Istorija liudija, kad tiek vyrai, tiek moterys aukodavosi dėl savo įsitikinimų. Esant reikalui jie būdavo pasirengę paaukoti ir savo gyvybę. Jėzus Kristus nuėjo ant kryžiaus dėl mūsų. Jis pasirinko mirti, kad mes galėtume gyventi. Krikščionys turėtų suprasti, kad Kristaus mirtis buvo būtina. Jei nesuprasime aukos svarbos, nesuprasime ir krikščioniško tikėjimo esmės. Šioje laidoje prisiminsime, kas įvyko maždaug prieš du tūkstančius metų ir naujai pažvelgsime į KRYŽIŲ - DIDŽIAUSIOS MEILĖS SIMBOLĮ.

Rašto vietos: Galatams 1,1-5;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kryžius - didžiausios meilės simbolis - 1 dalis


Tiems, kurie gyveno pirmame šimtmetyje, kryžius simbolizavo begalines kančias ir skausmą. Anuomet nukryžiavimas buvo pats žiauriausias mirties nuosprendis. Mūsų dienomis kryžius nesiejamas su baisiomis kančiomis. Šioje laidoje nagrinėsime Kristaus mirties ir Jo prisikėlimo reikšmę, aiškinsimės, kas įvyko ant kalvos už Jeruzalės sienų. Pasilikite su mumis ir suprasite, kad KRYŽIUS - TAI DIDŽIAUSIOS MEILĖS SIMBOLIS.Rašto vietos: Galatams 1,1-5;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jėzus Kristus yra Viešpats - 2 dalis


Naujajame Testamente vartojamas graikų kalbos žodis Viešpats reiškia valdantįjį kito gyvenimą dėl jo gerovės ir naudos. Tai labai tiksliai apibūdina Jėzų Kristų. Jis - Dievo Sūnus, valdantis visų gyvenimą mūsų gerovei ir savo šlovei. Be jokių abejonių Jėzus yra Viešpats, tačiau daugelis netikinčiųjų ir kai kurie krikščionys Jam priešinasi ir atstumia Jo viešpatystę. Žinia, kurią šiandien girdėsite, paskatins jus ištirti savo santykius su Jėzumi. Tad pasilikite su mumis ir įvertinkite, ar jūsų požiūris ir elgesys sutinka su jūsų išpažįstamu atsidavimu Viešpačiui.

Rašto vietos: Romiečiams 14,7-12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jėzus Kristus yra Viešpats - 1 dalis


Kai kuriose religijose teigiama, jog pasaulis yra amžinos gėrio ir blogio kovos mūšio laukas. Iš to išplaukia išvada, kad dvi priešingos jėgos yra lygios, ir neaišku, kuo šis mūšis baigsis.

Tačiau krikščioniškas požiūris kitoks. Biblijoje parašyta, kad Jėzus jau laimėjo karą. Mums tik telieka pripažinti Jį Karalių Karaliumi ir Viešpačių Viešpačiu ir vieną dieną visi prieš Jį priklaups. Taigi nereikia spėlioti, kas tame mūšyje nugalės. Likite su mumis ir išgirdę šios dienos žinią neabejosite, kad JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS.

Rašto vietos: Romiečiams 14,7-12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tiesa apie Trejybę


Trejybės doktrina yra vienas pamatinių Biblijos mokymų, tačiau daugeliui sunku ją suprasti. Ar jūs suprantate Trejybės reikšmę, ar ši doktrina taip ir lieka neaiški? Biblijoje aiškiai sakoma, kad Dievas yra vienas, tačiau taip pat labai aiškiai kalbama apie tris Jo asmenis. Kaip suprasti šiuos du teiginius? Pasilikite su mumis, nes šiandien aiškinsimės tiesą apie Trejybę.Rašto vietos: 1 Jono 1,1-3; Kolosiečiams 1;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Maišatis dėl išgelbėjimo


Biblijoje pasakyta, kad šėtonas yra apgaulės meistras. Jis trokšta apgauti ir spendžia tikintiesiems spąstus, kad jie būtų neveiksmingi dėl Dievo karalystės. Dažnai velnias to pasiekia priversdamas abejoti išganymu. Kai abejojame dėl išgelbėjimo, mes aklai žengiame į velnio paspęstas žabangas. Džiaugsmas ir ramybė išgaruoja, ir jų vietą užima Dievo rūstybės laukimas. Jei šėtonas gali sukelti tokią sumaištį, vadinasi, leidome jam prislopinti mūsų liudijimo galią, tačiau Dievo žodyje yra viltis ir pamokymai, kaip su tuo kovoti.

Rašto vietos: 1 Jono 5,10-15;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ką reiškia sekti Kristumi

Temos:

Tarnystės pradžioje Jėzus Kristus atidžiai išsirinko sau dvylika mokinių. Jis metė jiems iššūkį palikti darbus, namus, draugus ir sekti Juo. Vertinant racionaliai, sprendimas palikti pačių susikurtus saugaus gyvenimo patogumus atrodė kvailas. Jėzus pareikalavo didelio pasiaukojimo.

Rašto vietos: Mato 4,18-20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievas meiliai mūsų trokšta

Temos:

Nesvarbu, kaip visatos Dievas bebūtų užsiėmęs, Jis vis tiek domisi mumis ir rūpinasi kasdieniais mūsų gyvenimo dalykais. Evangelijos pagal Matą 10-o skyriaus 30-oje eilutėje skaitome, kad Jėzus sakė: „O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti“. Taip Jis parodo, kad Dievui rūpi net ir pačios menkiausios mūsų gyvenimo smulkmenos. Būtų neteisinga manyti, kad Jis rūpinasi tik pagrindinių mūsų gyvenimo klausimų sprendimu. Viešpats kiekvienam žmogui turi numatęs konkrečius tikslus. Jis ištikimai eina su mumis Jo plano atradimo ir įgyvendinimo link.Rašto vietos: 1 Timotiejui 2,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tie, kurie priešinasi Evangelijai


Daug žmonių atvirai priešinasi Evangelijai ir viskam, kas su ja susiję. Dažnas krikščionis svarsto, ar tokie žmonės gali būti išganyti? Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad nė vienas nėra toks piktas ir blogas, kad jo nepasiektų Dievo meilė. Kalbėsime apie žmogų, kuris ne tik atstūmė Kristų, bet ir aktyviai persekiojo tikinčius Viešpatį, tačiau Dievo meilė pasiekė ir jį, ir jis tapo didžiausiu pirmojo amžiaus Evangelijos gynėju. Pasilikite su mumis ir išgirsite apie Dievo meilę, pasiekiančią visus tuos, kurie priešinasi Evangelijai.

Rašto vietos: Apaštalų darbai 9, 1-31;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Geras, bet nepakankamai


Evangelijos pagal Joną 3-iame skyriuje labai aiškiai pasakyta, kad amžinasis gyvenimas bus suteiktas tik tikintiesiems Jėzumi. Deja, daugelis daro išvadą, kad jiems Gelbėtojas nereikalingas, nes mano esą geresni už visus kitus. Deja, gretindami save su kitais ir manydami, kad Dievas juos priims dėl gero elgesio, žmonės klysta.

Šioje laidoje kalbėsime žmogų, kuris galvojo labai panašiai. Jis tikėjo, kad amžiną gyvenimą galima užsitarnauti, tačiau Jėzus jam paprieštaravo. Pasilikite su mumis ir sužinosite daugiau apie Dievo meilę bei tuos, kurie yra GERI, BET NEPAKANKAMAI.

Rašto vietos: Mato 19,16-26;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys