Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kaip įveikti savo baimes - 1 dalis


Kai puola priešas, mums reikia Dievo padrąsinimo, kuris pašalina visas mūsų baimes. 46-oje psalmėje nuo 2-os iki 4-os eilutės skaitome: „Dievas - mūsų prieglauda ir stiprybė, visada artima pagalba varguose. Todėl nebijome, nors žemė sverdėtų, nors kalnai griūtų į jūrų gelmę, net jei jų vandenys šėltų ir putotų, kalnai drebėtų nuo jų šėlsmo“.

Likite su mumis ir sužinosite, KAIP ĮVEIKTI SAVO BAIMES.

Rašto vietos: Psalmių 27,1-3;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pažiūrėkime savo baimėms į akis


Baimė - tai labai realus jausmas. Jis labai stiprus, bet ne visada blogas. Baimė - tai apsauginė reakcija, raginanti išvengti suvokiamos grėsmės. Deja, daugelio žmonių gyvenime baimė yra lyg tvirtovė. Pavojui praėjus ši emocija nenuslūgsta, bet ir toliau kyla nerimas bei įtampa. Tokio pobūdžio nuogąstavimai neleidžia pasitikėti Dievo apsauga bei meile.

Likite su mumis ir sužinoję tinkamus būdus KAIP PASIŽIŪRĖTI SAVO BAIMĖMS Į AKIS pajusite palengvėjimą.

Rašto vietos: Izaijo 41,10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų dvasinė branda - 2 dalis


Išganymas - tai Dievo darbas, kuriuo mums suteikiamas nuodėmių atleidimas ir bendrystė su Juo, tačiau tai tik krikščioniško gyvenimo pradžia. Tapę krikščionimis pradedame nuostabią viso gyvenimo kelionę su Viešpačiu. Deja, dauguma tikinčiųjų tenkinasi tik išgelbėjimu ir nesiekia tikrosios bičiulystės su Dievu, be kurios neauga dvasiškai. Ar jūs artėjate prie Dievo, ar nuo Jo tolstate? Pasilikite su mumis ir klausydami šios laidos įvertinkite savo dvasinį augimą.

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų dvasinė branda - 1 dalis


Kai pavedame savo gyvenimą Kristui, dažnai būname labai uolūs krikščionys. Du-tris kartus per savaitę einame į bažnyčią, lankome Biblijos studijų grupeles, liudijame, meldžiamės ir nuolat norime sužinoti apie Dievą ką nors nauja. Deja, nedaugelis ilgam išlaiko tokį dvasinį alkį. Atrodytų, jog kuo ilgiau pažįstame Viešpatį, tuo mažiau tuo džiaugiamės. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kas vyksta kai einame priešinga kryptimi. Juk kuo ilgiau pažįstame Kristų, tuo labiau turėtume Jį pamilti. Pasilikite su mumis ir klausydami šios laidos įvertinkite savo DVASINIO GYVENIMO BRANDĄ.

Rašto vietos: Efeziečiams 4,11-16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pakilti virš nusivylimų - 2 dalis


Ar kada nors jautėtės taip, tarsi malda būtų tuščias laiko švaistymas? Kiauras dienas, mėnesius ir metus uoliai meldėtės Dievui, tačiau niekas nepasikeitė. Tikriausiai ne kartą pagalvojote: „Kurgi tas Dievas, kuriam meldžiuosi? Kodėl Jis nieko nedaro?“

Galbūt savo gyvenimo kelionėje norėtumėte paklausti Dievo ar laukiate Jo nurodymų, bet manote, kad Jis jus užmiršo arba visiškai nepaiso.

Rašto vietos: Jono 11,1-6; 11,17-27;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pakilti virš nusivylimų - 1 dalis


Ar kada nors jautėtės taip, tarsi malda būtų tuščias laiko švaistymas? Kiauras dienas, mėnesius ir metus uoliai meldėtės Dievui, tačiau niekas nepasikeitė. Galbūt ne kartą mintyse mąstėte: „Kurgi tas Dievas, kuriam meldžiuosi? Kodėl Jis nieko nedaro?“ Jei šie klausimai slegia širdį, likite su mumis ir gausite į juos atsakymus, nes šiandien kalbėsime apie tai, KAIP PAKILTI VIRŠ NUSIVYLIMŲ.Rašto vietos: Jono 11,1-6, 17-27;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Venkite nuodėmės valdžios


Golgotoje Jėzus palaužė nuodėmės valdžią ir išlaisvino nuo vergystės jai. Tačiau atrodo, jog dauguma krikščionių atsisako jiems suteiktos laisvės ir savo noru vėl eina vergauti. Kai tikinčiųjų gyvenime viešpatauja nuodėmė, jie praranda viltį, laimę ir laisvę. Išmokite nugalėti pagundas, kol dar nepatekote jų valdžion. Likite su mumis ir išgirsite, KAIP IŠVENGTI VERGIJOS NUODĖMEI.

Rašto vietos: Psalmių 119,133-136;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip valdyti savo mintis - 2 dalis


Šioje laidoje kalbėsime apie tam tikrus praktinius aspektus, padėsiančius valdyti mintis. Tad jei norite sužinoti, KAIP VALDYTI SAVO MINTIS, pasilikite su mumis.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip valdyti savo mintis - 1 dalis


Šioje laidoje kalbėsime apie tai, KAIP remiantis bibliniais principais TVARKYTI SAVO MINTIS ir sužinosime, kaip vertinti sunkumus.Rašto vietos: Efeziečiams 4,17-25;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo avinėlis - 2 dalis


Senajame Testamente išdėstyta sistema atnašų, kuriomis Dievo tauta būdavo apvaloma nuo nuodėmių. Šventyklos apeigose tūkstančiai paskerstų gyvulių vaizdavo ateinantį Dievo Avinėlį. Evangelijos pagal Joną 1-o skyriaus 29-oje eilutėje skaitome, kad Jonas Krikštytojas, parodęs į Jėzų, pasakė:
[29] „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“.

Kodėl šis teiginys nūdien vis dar svarbus ir kokį poveikį jis turi mūsų gyvenime? Šioje laidoje kalbėsime apie kryžių ir DIEVO AVINĖLĮ ir atsakysime į šiuos klausimus.

Rašto vietos: Jono 1,19-29;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys